česky Deutsch English

Základní informace o Městském úřadu Sokolov

20.9.2014 (aktualizováno: 30.6.2023 10:54), Městský úřad Sokolov

Osobní návštěva

Adresa úřadu:

Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov


Úřední hodiny:

Pondělí:     08:00 – 17:00

Úterý:        08:00 – 14:00

Středa:      08:00 – 17:00

Čtvrtek:     08:00 – 14:00

Pátek:        08:00 – 12:00       

Úřední hodiny pokladny

Pondělí:        08:00 - 11:00 a 12:00 - 16:30

Úterý:           08:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

Středa:         08:00 - 11:00 a 12:00 - 16:30

Čtvrtek:        08:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

Pátek:           08:00 - 12:00 

-->

Souhrnné telefonní, elektronické a faxové spojení

Telefon 354 228 191; 354 228 200
Fax 353 221 857
URL www.sokolov.cz
El. podatelna epodatelna@mu-sokolov.cz
Emailová adresa pro příjem elektronických faktur epodatelna@mu-sokolov.cz
Kontakty Seznam kontaktů
ID datové schránky 6xmbrxu

Podatelna a příjem dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

  • Doručovací adresa pro veřejnou správu (samostatná i přenesená působnost) je Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov.
  • Doručovací adresa ve vyhrazených věcech (např. pro samosprávu smluvní a majetkové záležitosti, fakturace, dotace apod., kde město vystupuje jako korporátní partner) je Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov.

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 12:00

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

  • Emailová adresa pro elektronická podání je epodatelna@mu-sokolov.cz (adresa elektronické podatelny).

Identifikátor datové schránky

  • ID datové schránky města je 6xmbrxu.

Další možnosti elektronické komunikace

  • Emailová adresa pro doručování elektronických faktur je epodatelna@mu-sokolov.cz

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

            z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

  • Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na médiích CD, DVD a USB flashdiscích

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných městem Sokolov (dále jen „škodlivý kód“)

  • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána.

Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3. Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(2) Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

(3) Veřejnoprávní původce postupuje podle odstavce 2 obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

Ing. Marek Klimeš
E-mail: marek.klimes@mu-sokolov.cz
Telefon: 354 228 235
ID datové schránky: 6xmbrxu

Více informací na Portálu veřejné správy

Orientační plán městského úřadu

Orientační plán

Organizační schéma městského úřadu

Ke stažení: Organizační schéma Městského úřadu Sokolov (248 kB, pdf)