česky Deutsch English

Oznámení porušení práva EU (whistleblowing) – ochrana oznamovatelů

23.12.2021 (aktualizováno: 23.12.2021 13:47), Městský úřad Sokolov

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), byla zavedena komplexní ochrana osob, které oznámí porušení práva Evropské unie. Město Sokolov je podle Směrnice povinno zavést kanál a postupy pro interní oznamování informací o porušení práva Evropské unie a pro přijímání následných opatření.

S ohledem na výše uvedené zavedlo město Sokolov vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení protiprávního jednání podle Směrnice (dále jen „VOS“), který zajišťuje náležitou ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení, jakož i ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Příslušná osoba

Oznámení v rámci VOS může přijímat pouze příslušná osoba.

Příslušnou osobou je Ladislav Simet, tel.: 354 228 259, adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, kanc. č. A.5.06.

Příslušnou osobu zastupuje v době její delší nepřítomnosti Ing. Monika Omraiová, tel.: 354 228 273, adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, kanc. č. A.5.05.

Osoba oprávněná podat oznámení prostřednictvím VOS

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z níže uvedených oblastí.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat

Oznamované porušení práva musí spadat do těchto oblastí:
a) zadávání veřejných zakázek,
b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
d) bezpečnost dopravy,
e) ochrana životního prostředí,
f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
h) veřejné zdraví,
i) ochrana spotřebitele a
j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Způsoby oznámení

Oznámení prostřednictvím VOS lze učinit ústně nebo písemně.

Ústně se oznámení činí
a) telefonicky na tel. č. 354 228 259 nebo
b) osobně na žádost oznamovatele, a to v úředních hodinách Městského úřadu Sokolov v kanceláři příslušné osoby, a to v termínu stanoveném po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 354 228 259.

Písemně se oznámení činí
a) v zalepené obálce označené nápisem „Pouze k rukám příslušné osoby - neotvírat“, doručené na adresu Městský úřad Sokolov, k rukám vedoucího odboru právního a živnostenského úřadu, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, nebo
b) elektronicky doručením na e-mailovou adresu oznameni@mu-sokolov.cz.

Pro písemné oznámení je možné využít formulář: Oznámení - formulář (17 kB, docx).

Externí oznamovací kanál

Oznámení je možné učinit i u Ministerstva spravedlnosti, a to způsobem uvedeným na internetových stránkách www.justice.cz.