česky Deutsch English

Třídění odpadu

5.5.2023

dotaz:
Vážený pane starosto,
všude se apeluje na skutečnost, aby občané třídili odpad a tím aby se co nejméně vyváželo komunálního odpadu na skládku. Jenže jak to mají občane činit, když nádoby na plast i papír jsou neustále plné(konkrétně ul. Vítkovská a křižovatka ul. Šlikova a Luční). Neuvažovalo město někdy prostřednictvím své organizace SOTES o navýšení počtu nádob na tříděný odpad, když zde vyrůstají nové RD. Zároveň i pouze jeden kontejner na Bio odpad (resp. 2 umístěné v ul. Šlikova) je žalostně málo na celou tuto oblast RD a to všichni majitelé RD mají i vlastní komposty, ale 2 nádoby na jednom místě by byly i k počtu nových RD určitě málo, ale aspoň by to bylo trochu lepší než současný stav. Nebo neuvažovalo město o přidělení hnědých popelnic jednotlivým RD, tak jako to mají i jiná města v kraji?
Děkuji

~ Radim

odpověď:
Dobrý den, pane Radime.
Děkuji Vám za Váš podnět ohledně tříděného odpadu a věřte, že i mně záleží na co nejlepším třídění odpadů nejen z ohledem na životní prostředí, ale také jako na formu získávání nových zdrojů surovin a energií. V neposlední řadě jsou to samozřejmě také finance, kdy nás likvidace odpadů stojí cca 7,6 mil Kč ročně.
Co se týká rozmístění kontejnerů na svoz biologicky rozložitelného odpadu, v letošním roce jsme v tomto měsíci rozšířili počet svozových kontejnerů o 13 kusů, tedy z 16 stávajících na 29 kontejnerů rozšířených po městě. Toto navýšení počtu sběrných míst znamená navýšení výdajů o 296 tis. Kč. Věřím, že byť se nejedná o malé finanční prostředky, jsou to prostředky vynaložené účelně a smysluplně. Nově, nebo posílené, budou kontejnery umístěny v ulicích Školní (přidání nádoby ke hřišti), Fügnerova (nové stanoviště), Lidické nábřeží (nové stanoviště), Šlikova (posílení stávajícího stanoviště), Slovenská (nové stanoviště), Halasova (posílení stávajícího stanoviště), Hornická (nové stanoviště), Sokolovská (nové stanoviště), Mičurinova (nové stanoviště), Jarošova (posílení stanoviště), Slovenská (posílení stanoviště), Švabinského (nové stanoviště) a Jasmínová ulice (nové stanoviště).
Rozmístění nádob na separovaný odpad je taktéž finančně náročné. V této oblasti se využívají státní finanční prostředky a proto, pokud bychom nechtěli o tyto finance přijít, jejich rozšiřování nezávisí pouze na rozhodnutí rady města, ale podléhá také kontrole a schvalování externí firmou, která stát v této oblasti zastupuje. V těchto dnech proběhl audit na plnění legislativních podmínek a také na využitelnost jednotlivých kontejnerových stání i jednotlivých nádob na separovaný odpad. V této oblasti se můžeme pochlubit, že audit, který byl proveden nezávislou společností v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodním standardem pro ověřování zakázky ISAE 3000, proběhl bez jakýchkoliv problémů a výsledkem je konstatování, že při auditu nebyly zjištěny žádné závady.
V nejbližším období se hodláme i nadále zabývat edukací občanů zejména v oblasti třídění odpadů, nebo např. uvedením do provozu nového pilotního projektu v oblasti separovaných odpadů, a to konkrétně bioodpadů. Zde se již reálně připravuje takzvaný systém „dooor-to-door“, kdy budou mít, z počátku jen vybrané, domácnosti k dispozici menší nádobu na biologický odpad poskytnutou městem Sokolov. V tomto případě se jedná o veškerý bioodpad z kuchyní před jejich tepelnou úpravou. Tento pak budou moci obyvatelé odkládat do určených nádob k dalšímu zpracování. Jak jsem již uvedl, projekt je ve fázi počáteční realizace a do tzv. zkušebního provozu bychom jej chtěli uvést na přelomu května a června letošního roku. Věříme, že tímto krokem docílíme dalšího snížení množství netříděného komunálního odpadu.
Závěrem si Vás dovolím ujistit, že všichni zainteresovaní zaměstnanci dělají maximum pro to, aby naše město umožnilo občanům co nejlépe třídit odpad vzniklý na našem území.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta