česky Deutsch English

TEPELNÉ ČERPADLO V BRNĚNSKÉ ULICI

9.1.2019

dotaz:
Vážená paní starostko, tímto se obracím na vaší stránku „napište starostce“ s dotazem na kauzu umístění venkovní části tepelného čerpadla na pozemku města Sokolova č.p. 3128/1 v ulici Brněnská a tímto žádám, aby byl zveřejněn. Předpokládám, že po uveřejnění toto může sloužit jako příkladný precedent pro veřejnost ve smyslu pochybení a nekompetentnosti stavebního úřadu v Sokolově a postupu státních úředníků na Úřadu města Sokolov. Dne 12. 11. 2018 jsem se již opakovaně písemně obrátil s dotazem na starostu se stížností na umístění tepelného čerpadla. Vzhledem k tomu, že již uběhla zákonná lhůta 30 dnů dle správního řádu, žádám Vás opětovně o písemnou odpověď na naše otázky ke kauze tepelného čerpadla a sdělení stanoviska města na umístění neschválené stavby na pozemku města. Bohužel jsem zjistil z předchozí písemné komunikace se starostou, že je nutné dotazy a stížnosti na starostu urgovat, protože nám neodpovídá v zákonné lhůtě. Pro připomenutí a orientaci, především pro veřejnost, chci stručně uvést, že kauza o umístění a provozu venkovní části tepelného čerpadla se táhne již od září 2014. Investor v té době umístil venkovní část tepelného čerpadla přímo do profilu okna (24 cm od okna a 27 cm na výšku do prostoru okna) bytové jednotky jiného vlastníka. Tepelné čerpadlo umístil nad pozemek, jehož vlastníkem je město Sokolov a na tomto pozemku navíc vybudoval vyvýšenou betonovou desku s oplocením. Tímto investor porušil veškeré zákony, normy a vyhlášky a dopustil se nemorálního jednání. Po stížnosti majitelů vedlejších objektů (již od roku 2014) zahájil stavební úřad v Sokolově řízení se stavebníkem. Na základě dlouhých tahanic vydal dne 3. 8. 2018 stavební odbor Krajského úřadu karlovarského kraje rozhodnutí, že stavební úřad v Sokolově ve svém řízení pochybil a že stavebník jednal v dobré víře. Dle vyjádření stavebního úřadu v Sokolově ze dne 14. 9. 2018 (dle něj stavba nebyla povolena) se tento rozchází s názorem stavebního odboru Krajského úřadu karlovarského kraje, jednal prý také v dobré víře. Bohužel rozhodnutí stavebního odboru Krajského úřadu karlovarského kraje je definitivní, a to bez přihlédnutí ke stížnostem ostatních účastníků stavebního řízení, neboť stavební úřad v Sokolově jednal nekompetentně. Tudíž poslední dotazy směřujeme na město, jako na majitele pozemku. Z tohoto důvodu jsme od prvopočátku písemně oslovovali odbor správy majetku, odbor rozvoje města i samotného starostu Sokolova, aby se k tomuto vyjádřili a dali stanovisko. Přestože již v roce 2014 byla na pozemku města Sokolov vybudovaná vyvýšená betonová deska s oplocením a i plně v provozu nainstalované tepelné čerpadlo, město Sokolov až dne 6. 1. 2016 pronajalo (za jakýchsi podivných podmínek) výše jmenovanou parcelu investorovi a po našich stížnostech přímo na město zrušila rada města Sokolov bez uvedení důvodu tento pronájem. Město, jako účastník stavebního řízení, mohlo nahlédnout do spisu, kde již byly podány stížnosti. Byla podána hromadná stížnost na hlučnost čerpadla, která se monitorovala a řešila. Investor bez kolaudačního řízení provozuje veřejnou činnost, aniž by stavební úřad zahájil ve věci řízení. Na předchozí stížnost ze dne 20. 9. 2018 adresovanou starostovi panu Pickovi jsme obdrželi písemnou odpověď na naše dotazy (zase až po urgenci a po zákonné lhůtě), ale vzhledem k tomu, že odpovědi v jeho dopise na naše dotazy byly nejasné a zavádějící, byla uskutečněna osobní schůzka se starostou, který ale v této době již jako odstupující starosta doporučil se obrátit písemně na nového zvoleného starostu. Což jsem také učinil písemně dne 12. 11. 2018. Doposud čekáme na jeho stanovisko. Věřím, že tato kauza zaujme širokou veřejnost a že veřejnost dostane možnost jí dále sledovat.
~ S pozdravem, Teliev Georgi

odpověď:
Vážený pane Telieve, Vaši stížnost jsme na městském úřadě zaevidovali dne 12. listopadu 2018. Po prošetření a vyjádření odboru stavebního a územního plánování byla vypracována odpověď, která Vám byla na sdělenou adresu dne 17. prosince 2018 odeslána prostřednictvím České pošty, s.p. Dle jejího sdělení byla zásilka doručována dne 18. prosince 2018, adresát ovšem nebyl zastižen. Následující den byl dopis uložen na poště a dne 3. ledna 2019 byla zásilka vrácena zpět odesílateli, tj. Městskému úřadu Sokolov (č. zásilky RR676040173CZ). K Vámi uvedené zákonné lhůtě pro vyřízení stížnosti si dovolíme uvést na pravou míru, že zákonná lhůta činí dle ustanovení § 175 Stížnosti, odst. 5) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: nikoli 30 dnů, nýbrž 60 dnů. Ta počíná běžet ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Přestože úřad není povinen, bude Vám vyrozumění posláno opětovně.
~ Městský úřad Sokolov