česky Deutsch English

Stavební práce v rámci projektu Parkoviště na Vítězné

18.6.2019

dotaz:
1. Z jakého důvodu je potřeba rozšířit parkoviště na úkor zelené plochy, když na odstavné ploše vedle Malého Náměstí je dostatek parkovacích míst i v nočních hodinách?
2. Proč je projekt Parkoviště Atletická - Vítězná od Ing. Jana Košana v rozporu s projektem Revitalizace sídliště Vítězná od Ing. Krystýny Greinerové?
3. Bylo kácení dřevin schváleno komisí rady města pro životní prostředí? A kdo dal povolení ke kácení v době vegetace?
4. Proč bylo kácení stromů provedeno takovým neprofesionálním a nešetrným způsobem?
Děkuji za odpovědi.


~ Václav Dvořák

odpověď:
1. Nedostatek parkovacích míst na území celého města Sokolov je předmětem opakovaných dotazů, které stále přicházejí na adresu městského úřadu. Stále početnější skupina obyvatel se domáhá vybudování nových parkovacích míst. Plocha pod náměstíčkem byla zřízena jako dočasná odstavná plocha po dobu opravy komunikace v ulici Spartakiádní a následně pro potřeby parkování v době chystané opravy v ulici Atletická. O dalším využití této plochy prozatím není rozhodnuto, nutně nemusí zůstat parkovištěm i do budoucna.

2. Předpokládáme, že "projektem Revitalizace sídliště Vítězná od ing. Greinerové" máte na mysli studii z roku 2016 (uveřejněna na webových stránkách města). Nutno říci, že cílem studie je návrh řešení území za optimálních podmínek. V dalších stupních projektové dokumentace je pak návrh zpracováván detailně s ohledem na okolí, inženýrskou a dopravní infrastrukturu a další. Je to chvíle, kdy projekt musí zohlednit nejen požadavky dotčených orgánů, ale i veřejnosti (například potřeba rozšíření parkování). Ing. Kristýna Greinerová, respektive ing. Hana Brehmová, má autorizaci na krajinářskou architekturu a není tedy oprávněná vypracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy komunikace či parkoviště. Proto byl projekt stavebních úprav komunikace a parkoviště zadán projektantovi s autorizací dopravní stavby a proto vzniklo řešení odlišné od studie.

3. V rámci stavebních akcí města je kácení vždy projednáváno v poradní komisi pro životní prostředí, následně schvalováno radou města a na základě souhlasu správy majetku města je požádáno u odboru životního prostředí o vydání rozhodnutí o kácení dřevin nebo o vydání závazného stanoviska pro potřeby stavebního úřadu. Pro tuto akci vydal rozhodnutí, povolující kácení, odbor životního prostředí, který je příslušným orgánem státní správy pro výkon rozhodnutí.

4. Z tohoto dotazu není zcela zřejmé, co je na likvidaci stromu a odstranění pařezů nešetrné, pokud tím nebyla negativně zasažena okolní zeleň, které není ke kácení určená.


~ Luboš Pravec, oddělení přípravy a realizace staveb, odbor rozvoje města