česky Deutsch English

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Sokolov

4.4.2019

dotaz:
Dobrý den, zajímalo by mne, jak jsou účtovány náklady na svoz komunálního odpadu pro obyvatele sídlištních panelových domů, rodinných domů, chat a živnostníků/firem. Platí za počet odvozů nebo paušálně, jako my v sídlištích? Docela často vidím, jak k popelnicím na tříděný odpad přijede osobní automobil nebo dokonce dodávka, a posádka začne do popelnic házet obsah nákladového prostoru. Jde především o popelnice u křižovatky ulic Jiřího z Poděbrad a Jeronýmova. Například 31.března zhruba v 19:45 k těmto popelnicím přijel osobní automobil a po jeho odjezdu hned za ním zastavilo další auto. Pokud mají v rodinných domech nižší náklady na svoz nebo platí za počet odvozů, proč tomu tak je? Vyprodukují méně odpadu nebo je to proto, že část odpadu mohou spálit? My máme zahradu, a co můžeme kompostovat, to zkompostujeme, a žádné zohlednění nemáme.

Nejsou to však jen popelnice na tříděný odpad, ale i na komunální, kam odpad vyhazují především stavební firmy a řemeslníci. Dokonce jsem několikrát viděl obsluhu z bývalé restaurace na Vítězné, která odpad z provozovny vyhazuje do našeho (obyvatel sídliště) zeleného kontejneru (u křižovatky ulic Spartakiádní a Vítězná). U dotazu ze dne 22. října 2018 paní Ing. Škrabalová sdělila, že by provozovna měla mít zajištěnou smlouvu k likvidaci odpadů. Kdo to prosím kontroluje a kontroluje to vůbec někdo? Pivnice totiž dříve měla svůj kontejner na sousedícím oploceném pozemku, po změně provozovatele/majitele kontejner zmizel.

Když se takto bude chovat hodně lidí, budou naše kontejnery plné do 24 hodin od vyvezení a co začnou lidé bydlící na sídlišti dělat? Prostě odpad nechají vedle, protože si jej přeci neodnesou zpět domů. A co udělá město? Zvýší frekvenci svozů, ale navýší poplatky za svoz odpadu, přestože za to obyvatelé sídliště nemohou. Nebo je začne pokutovat, že nechali odpad mimo kontejner.

Řešení jsou různá:

1) paušální poplatek za odpad na osobu bez ohledu na způsob bydlení

2) popelnice na magnetický čipový zámek, ke kterému obdrží čip pouze obyvatelé spádové oblasti kontejneru. Případně místo uzamykatelné popelnice, výstavba oploceného a zastřešeného prostoru, opět na čip. Což by bylo efektivní řešení, byť nákladné, které by zabránilo nerezidentům plnit naše popelnice. A stejně tak i některým lidem tyto popelnice prohledávat, protože odpad který při prohledávání vyhází mnohdy nenahází zpět do kontejneru.

3) pravidelné kontroly živnostníků, řemeslníků, podnikatelů a provozoven, zda mají smlouvu o likvidaci odpadů - vč. povinnosti tříděného odpadu (plast, papír, sklo, nebezpečný odpad)! 

Mimochodem, kdy budou na sídlištích další kontejnery? Konktrétně na bio-odpad, kovy a plech a další.? Už byly slíbeny před několika lety. Na Vítězné je pouze jeden kontejner na olej a malou elektroniku a to u domu s pečovatelskou službou. Proč se nenachází uprostřed sídliště nebo není po sídlišti rozmístěno více kontejnerů, a to nejen mezi paneláky, ale i u RD a novostaveb u DDM a 5. ZŠ?

Děkuji a hezký den.


~ Tomáš

odpověď:
Dobrý den, náklady na svoz komunálního odpadu jsou pro všechny obyvatele města stejné. Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro město společnost SOTES Sokolov spol. s r.o. a to na základě smlouvy s vlastníky nemovitostí nebo společenstvím vlastníků bytových jednotek. Úhrada je podle velikosti nádoby a četnosti vývozu kontejnerů na komunální odpad. Co se týče zabezpečení kontejnerů zámkem, toto je v kompetenci vlastníka nebo nájemce nádoby po domluvě se svozovou společností. Výstavbu oplocených a zastřešených kontejnerových stání zatím město neplánuje.

Občané města nehradí a nijak se nepodílí na úhradě vývozu kontejnerů na separovaný odpad (plast, papír, sklo) ani nádob na použitý olej a tuk z domácnosti, použitý textil a drobný elektroodpad. Náklady na tento odpad jdou na vrub města.

V průběhu měsíce dubna budou ve městě rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Zatím bylo vytipováno 9 stanovišť a to převážně v zástavbě rodinných domů. Jde o zkušební provoz. Chceme zjistit, v jaké míře budou občané nádoby využívat a zda budou či nebudou nádoby kontaminované jiným odpadem. Ani svoz kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad nehradí občané.

Do konce roku přibydou ve městě i nádoby na kovové odpady. Zatím bylo vytipováno 5 stanovišť. Také svoz kovového odpadu bude hradit město Sokolov.

Pro všechny tedy platí: čím více odpadu vytřídíte, tím méně za svoz komunálního odpadu zaplatíte.

Není jednoduché zřídit nová stanoviště a navýšit počet kontejnerů ve městě. Kontejnerová stání lze budovat pouze na pozemcích ve vlastnictví města s absencí sítí tak, abychom nesnížili počet parkovacích stání a do zeleně zasahovali minimálně. Zároveň musí být dodrženy rozhledové parametry pro řidiče.

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání si pro naložení s jednotlivými druhy vytříděného odpadu i směsného komunálního odpadu zvolí odpadovou firmu dle svého výběru. V Sokolově nejsou podnikatelé zapojeni do systému pro nakládání s komunálním odpadem a k provádění kontrol nakládání s odpady v provozovnách včetně smluvního zajištění předávání jednotlivých druhů odpadů oprávněným osobám je příslušný odbor životního prostředí. Kontrola v provozovně restaurace Vítězná z naší strany prováděna nebyla. Na pravidelné systematické kontroly živnostníků v našem městě bohužel odbor v současné době nemá dostatečnou kapacitu. Výkon státní správy je zajišťován pro celé území obce s rozšířenou působností, v oblasti kontrol se soustředíme zejména na závažné případy, u kterých je nebezpečí ohrožení životního prostředí. 


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí