česky Deutsch English

Jak zlikvidovat starou garáž?

24.4.2019

dotaz:
Dobrý den, využívám této možnosti k dotazu na váš úřad. Můj dotaz se týká likvidace staré garáže, za kterou platíme daň finančnímu úřadu a která stojí na pronajatém pozemku města. Je nutné povolení k její likvidaci? V případě, že ano, se ptáme, jakým způsobem žádat o povolení,  případně jaké potřebné dokumenty jsou potřeba.


~ Dana Junková

odpověď:
Děkujeme vám za váš zájem řešit zmíněnou situaci a k uvedené věci sdělujeme následující: Jedná-li se o stavbu (garáž) jejíž výměra je do 25 m2 a neobsahuje azbest a zaroveň je volně stojící, (to znamená, že není řadovou garáží) povolení k odstranění není zapotřebí (§ 128 odst. 1 stavebního zákona). V ostatních případech je třeba podat na správném formuláři "ohlášení odstranění". Formulář naleznete na internetových stránkách města Sokolov v sekci Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planovani/formulare-34028) nebo si ho můžete vyzvednout přímo na Městském úřadě Sokolov, odbor stavební a územního plánování, ve III. patře budovy A.

K řádně vyplněné žádosti je nutné přiložit přílohy uvedené v části B této žádosti a to zejména:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovistostí dálkovým přístupem

- dokumentaci bouracích prací podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb

- u staveb odstraňovaných svépomocí písemné prohlášení stavby vedoucího, že bude řídit odstraňování stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý) a doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor

Dále pak je potřeba s žádostí ještě doložit:

Závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy (například Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí či Krajské hygienické stanice); vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (například Krajská správa a údržba silnice Karlovarského kraje, Vodohospodářská společnost s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s. a jiné).

Vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů je odvislé od polohy stavby a jejích konstrukčních vlastností. Z tohoto důvodu vám doporučujeme vše projednat přímo na Městském úřadě Sokolov, odboru stavebním  a územního plánování, kde vám informace o tom, jakých  vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů se tato záležitost týká, rádi poskytneme.

Dále Vás chceme upozornit, že v případě, kdy se jedná o stavbu osvobozenou od povolení, jste povinna dle § 152 odst. 1 stavebního zákona, v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.


~ Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování