česky Deutsch English

Povinně zveřejňované informace

19.6.2015 (aktualizováno: 30.11.2018 7:41), Městský úřad Sokolov
 1. Název
  Sokolov
 2. Důvod a způsob založení
  1. čl. 99 až 105 Ústavy České republiky
   • Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.
   • Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.
   • Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.
   • Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
   • Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
  2. § 1 až § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
   • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
   • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
   • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
   • Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.
   • Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.
   • Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).
   • Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
       - při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
       - v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
   • Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
       - při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
       - v ostatních případech též
   • usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů,
   • opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.
 3. Organizační struktura
  Orgány Sokolova jsou Zastupitelstvo města Sokolova, Rada města Sokolova, starosta a Městský úřad Sokolov.
  • Zastupitelstvo města Sokolova má 27 členů – seznam členů ZM
  • Rada města Sokolova má 9 členů - seznam členů RM
  • Rada města Sokolova zřídila podle § 102 písm. f) zákona o obcích tyto odbory a oddělení Městského úřadu Sokolov - viz grafické znázornění organizační struktury Městského úřadu Sokolov
 4. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu, úřední hodiny či telefonní čísla jsou k dispozici zde. Telefonní čísla na jednotlivé pracovníky naleznete v seznamu kontaktů.
 5. Případné platby lze poukázat
  • číslo účtu: 19-521391/0100  (platby za správní a místní poplatky, pokuty, prodej a pronájem nemovitostí, ostatní platby)
  • číslo účtu: 3007-521391/0100  (platby za prodej bytů a splátky poskytnutých půjček na opravy bytového fondu)
  • Platby lze poukázat také složenkou nebo uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sokolov
 6. 00 259 586
 7. DIČ
  CZ00259586
 8. Dokumenty
 9. Žádost o informace
  Podrobný návod k podání žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vč. formuláře žádosti naleznete zde
 10. Příjem žádosti a dalších podání
  Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:
  • Podatelna Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • věcně příslušné odbory a oddělení Městského úřadu Sokolov

  • Podání je možno učinit:
   - ústně do protokolu,
   - písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na kontaktní poštovní adresu,
   - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

   Je-li činěno podání podle zvláštního právního předpisu, musí splňovat požadavky stanovené takovým předspisem (např. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 70 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a musí být učiněno způsobem stanoveným tímto předpisem.
   Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
   Bližší informace k podávání stížností a petic je možné získat u samostatného oddělení interního auditu Městského úřadu Sokolov - kontakt na samostatné oddělení interního auditu
    

 11. Opravné prostředky
  Dokument ke stažení - Opravné prostředky (69 kB, pdf)
 12. Formuláře
  Formuláře naleznete zde
 13. Popisy postupů - návod pro řešení životních situací
 14. Předpisy
  Uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí na internetovém Portálu veřejné správy nebo na Městském úřadu Sokolov v úředních hodinách.
  • Nejdůležitější používané předpisy
   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
   • Vyhláška 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
   • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
   • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
   • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   • Zákon č. 553/1990 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
   • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších poplatků
   • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
   • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
   • Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Sokolova
  • Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy

  -

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.