česky Deutsch English

Zemědělský půdní fond a rostlinolékařské péče

22.9.2014 (aktualizováno: 6.1.2023 8:07), Odbor životního prostředí

Důležité kontakty

Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Olga Brázdová
 ochrana zemědělského půdního fondu
olga.brazdova@mu-sokolov.cz 354 228 176
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu obce s rozšířenou působností:
 1. Uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace.
 2. Uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností.
 3. Rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 4. Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu.
 5. Uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu.
 6. Ukládá opatření k nápravě závadného stavu, pokud dochází k užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu nebo k poškozování fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním apod., nebo
 7. Ukládá opatření k nápravě, pokud vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněná zemědělskou půdu užívat, neužívá nebo neudržuje tuto půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku dle katastrálního zákona.
 8. Uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití.
 9. V souvislosti s erozním ohrožením zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy.
 10. Zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy.
 11. Uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje.
 12. Ukládá pokuty za přestupky.
 13. Je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha.
 14. Vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu příslušný jiný orgán (např. vydává vyjádření a stanoviska ke komplexním a jednoduchým pozemkovým úpravám).
Na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů a předává je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.
 2. Ukládá pokuty za přestupky v případě šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů a ukládá odstranění zjištěných nedostatků.