česky Deutsch English

Zemědělský půdní fond a rostlinolékařské péče

22.9.2014 (aktualizováno: 7.11.2019 14:12), Odbor životního prostředí

Informace o novele zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.

Od 1. dubna 2015 je v účinnosti novela zákona č. 334/1992 Sb., na ochranu zemědělského půdního fondu. Touto novelou došlo ke zrušení jednoho stupně státní správy - byly zrušeny orgány ochrany zemědělského půdního fondu na pověřených obecních úřadech. Žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nyní podávají pouze na obecním úřadě obce s rozšířenou působností tj. na Městském úřadu Sokolov, odboru životního prostředí.

Nový předpis přináší změny také ve výčtu staveb, pro které není nutné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Nově není třeba souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby (včetně souvisejících zastavěných ploch) v zastavěném území nepřesahujících výměru 25 m2 nebo pro stavby pro bydlení umisťované v zastavěném území v proluce o velikosti do 0,5 ha.

Ke změně dochází i u plateb odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. např. platby odvodů budou nyní předepisovány i za odnětí půdy pro stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo zásadami územního rozvoje, za něž se podle dosavadní právní úpravy odvody neplatily.

Pro stavbu rodinných domů bude odnímána pouze výměra pro zastavěné a zpevněné plochy, nikoliv celý stavební pozemek jako doposud.

Novela přináší nově i povinnost těm, kterým byl již udělen souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to v těch případech byla-li realizace záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, započata přede dnem nabytí účinnosti novely zákona tj. před 1.4.2015, a nebylo-li vydáno rozhodnutí o odvodech za toto odnětí. V uvedeném případě oznámí povinný k platbě odvodů realizaci písemně do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Nesplnění této povinnosti se považuje za přestupek (příp. správní delikt) a je možno uložit za něj pokutu.

U souhlasů s odnětím vydávaných po 1.4.2015 bude povinnost oznámit předem zahájení stavby stanovena v podmínkách souhlasu.

 Dále nově platí, že nejkvalitnější půdu v první a druhé třídě ochrany lze odejmout ze zemědělského půdního fondu jen tehdy, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem její ochrany (výjimku tvoří např. záměry umísťované na zastavitelných plochách vymezených v platném územním plánu).

Ke změnám došlo i při rozdělování peněz z odvodů. Podíl státního rozpočtu klesne ze 75 procent na 55 procent a podíl obcí vzroste z deseti na 30 procent.

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Olga Brázdová
 ochrana zemědělského půdního fondu
olga.brazdova@mu-sokolov.cz 354 228 176
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu obce s rozšířenou působností:
 1. Uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace.
 2. Uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností.
 3. Rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 4. Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu.
 5. Uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu.
 6. Ukládá opatření k nápravě závadného stavu, pokud dochází k užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu nebo k poškozování fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním apod., nebo
 7. Ukládá opatření k nápravě, pokud vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněná zemědělskou půdu užívat, neužívá nebo neudržuje tuto půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku dle katastrálního zákona.
 8. Uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití.
 9. V souvislosti s erozním ohrožením zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy.
 10. Zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy.
 11. Uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje.
 12. Ukládá pokuty za přestupky.
 13. Je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha.
 14. Vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu příslušný jiný orgán (např. vydává vyjádření a stanoviska ke komplexním a jednoduchým pozemkovým úpravám).
Na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů a předává je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.
 2. Ukládá pokuty za přestupky a správní delikty v případě šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů a ukládá odstranění zjištěných nedostatků.