česky Deutsch English

Informace pro vlastníky malých vodních nádrží

18.10.2014 (aktualizováno: 24.5.2017 8:51), Vodoprávní úřad

UPOZORNĚNÍ pro vlastníky malých vodních nádrží IV. kategorie

  • vodoprávní úřad upozorňuje vlastníky vodních děl IV. kategorie na nutnost provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD).
  • povinnost provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) je stanovena v § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a TBD se řídí ustanovením § 61 a 62 vodního zákona a Vyhláškou č. 471/2001 Sb., o výkonu technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, ve znění Vyhlášky č. 255/2010 Sb. K uvedené vyhlášce vydalo Ministerstvo zemědělství ČR Metodický pokyn č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly (TBD na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie - viz Kapitola B).
  • Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly IV. kategorie