česky Deutsch English

Informace vodoprávního úřadu

17.9.2014 (aktualizováno: 7.11.2019 15:09), Vodoprávní úřad
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Radomíra Kiclová
referentka – vodoprávní úřad
radomira.kiclova@mu-sokolov.cz

354 228 174

724 180 756

Bc. Kateřina Brandlová
referentka – vodoprávní úřad

katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

354 228 178

602 110 438

Ing. Robin Štrudl
referent – vodoprávní úřad
robin.strudl@mu-sokolov.cz

354 228 163

720 979 115

Na úseku vodoprávního úřadu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Je speciálním stavebním úřadem, vydává stavební povolení pro vodní díla.
 2. Upravuje, omezuje či zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami.
 3. Povoluje odběr a další nakládání s povrchovými nebo jinými vodami, ke kterému je takové povolení nutné.
 4. Rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo také o ostatních vodohospodářských záležitostech
 5. Vydává souhlasy ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry.
 6. Vydává povolení k vypouštění odpadních vod.
 7. Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení a jako dotčený správní úřad vydává stanoviska k územním plánům a regulačním plánům.
 8. Zajišťuje technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly a zařazuje vodní díla do příslušné kategorie.
 9. Provádí vodoprávní dozor nad vodními díly III. a IV kategorie.
 10. Vykonává státní správu na úseku vodovodů a kanalizací.
 11. Povoluje vypouštění zvlášť nebezpečných látek do kanalizace.
 12. Projednává přestupky na úseku vodního hospodářství.
 13. Řeší závažné a jiné ekologické havárie na vodních tocích.