česky Deutsch English

Odpadové hospodářství

22.9.2014 (aktualizováno: 28.4.2022 16:07), Odbor životního prostředí
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Ivana Starková
referentka – ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
ivana.starkova@mu-sokolov.cz 354 228 168

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Stavební a demoliční odpady
  Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický návod pro řízení vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady. Metodický návod je určen osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb podle stavebního zákona (projektant, autorizovaný inspektor, stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor apod.). Metodický návod je možné stáhnout zde.

Základní informace

Na úseku odpadového hospodářství v rozsahu obecního úřadu - na území města Sokolov:
 1. Kontroluje dodržování předpisů právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání v oblasti využívání obecního systému odpadového hospodářství.
 2. Kontroluje fyzické osoby z hlediska nakládání s komunálním odpadem.
 3. Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.
 4. Projednává přestupky dle kompetencí vymezených zákonem o odpadech.
 5. Provádí administrativní úkony při odstraňování odstavených vozidel podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.
 2. Vydává souhlas k provozování malého zařízení pro využití biologicky rozložitelných odpadů.
 3. Přijímá oznámení vlastníků pozemků o nezákonně soustředěném odpadu, ukládá povinnosti těmto vlastníkům k zabezpečení pozemku pproti dalšímu návozu a odpadů před nežádoucím únikem do okolního prostředí.
 4. Kontroluje dodržování předpisů a rozhodnutí v oblasti zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.
 5. Může zabezpečit odpad, který ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí.
 6. Kontroluje a zpracovává hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence od původců odpadu.
 7. Vydává stanoviska k územním a regulačním plánům.
 8. Vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstraňování staveb a vyjádření ke změnám staveb pro potřeby stavebních úřadů.
 9. Projednává přestupky podle zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.