česky Deutsch English

Odpadové hospodářství

22.9.2014 (aktualizováno: 7.8.2020 13:14), Odbor životního prostředí
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Ivana Starková
referentka – ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
ivana.starkova@mu-sokolov.cz 354 228 168

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • Stavební a demoliční odpady
  Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický návod pro řízení vzniku a nakládání se stavebními a demoličními odpady. Metodický návod je určen osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb podle stavebního zákona (projektant, autorizovaný inspektor, stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor apod.). Metodický návod je možné stáhnout zde.

OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ

 • Elektronická adresa pro splnění ohlašovací povinnosti dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech …, ve znění pozdějších předpisů původců odpadů a osob oprávněných k provozu zařízení  www.ispop.cz
 • Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů najdete v registru zařízení zde.
Základní informace
Na úseku odpadového hospodářství v rozsahu obecního úřadu - na území města Sokolov:
 1. Kontroluje dodržování předpisů právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání v oblasti využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem zavedeného obcí.
 2. Kontroluje fyzické osoby, zda se zbavují odpadu v souladu se zákonem, ukládá pokuty za přestupky, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy.
 3. Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.
 4. Kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Vydává závazné stanovisko z hlediska nakládání s opady k řízením vedeným podle stavebního zákona.
 2. Podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.
 3. Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
 4. Uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.
 5. Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst, skladů, dopravců odpadů, vydaných souhlasů a rozhodnutí, podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu.
 6. Kontroluje dodržování právních předpisů a rozhodnutí právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi a dodržování stanoveného způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami.
 7. Hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby.
 8. Ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech povinnost odstranit odpad.
 9. Ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy.
 10. Rozhoduje o zákazu činnosti v zákonem stanovených případech.
 11. Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům.
 12. Zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu v případě nedokončené nebo nepovolené přeshraniční přepravy odpadů.
 13. Rozhoduje o zrušení udělených souhlasů v případech opakovaného porušování povinností stanovených zákonem nebo neplnění podmínek, na které je souhlas vázán.
 14. Vydává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.