česky Deutsch English

Rybářské lístky

18.10.2014 (aktualizováno: 14.3.2019 10:16), Ochrana zvířat a rybářství
Změna ve vydávání rybářských lístků s platností od 1.11.2017

Na základě novelizace zákona o rybářství (vyhláška č. 336/2017 Sb., která mění vyhlášku č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů) dochází od 1.11.2017 ke změně ve vydávání rybářských lístků. Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Rybářské lístky na dobu 30 dní ode dne vydání se vydávají za správní poplatek 200,- Kč (k vydání tohoto lístku postačí pouze občanský průkaz; nedokládá se osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, ani dříve vydaný rybářský lístek).

Rybářské lístky vydávají kromě Městského úřadu Sokolov, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, i pověřené obecní úřady MěÚ Chodov, MěÚ Loket, MěÚ Horní Slavkov a Kynšperk nad Ohří, podle místa trvalého pobytu žadatele. Cizincům vydá rybářský lístek pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu se během svého pobytu v ČR zdržují. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Správní poplatek za vydání rybářského lístku
(sazebník položka 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 30 dní

200,- Kč

 1 rok

100,- Kč

 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v   rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž)

50,- Kč

 3 roky

200,- Kč

 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž)

100,- Kč

 10 let

500,- Kč

 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž)

250,- Kč

 Na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let

1.000,- Kč

 Na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

500,- Kč

informace k vydávání rybářských lístků

O vydání rybářského lístku se žádá osobně na odboru životního prostředí (kancelář č. A.1.07, případně A.1.09), v případě osoby mladší 15 let žádá o vydání rybářského lístku její zákonný zástupce (je nutný souhlas zákonného zástupce).  Formuláře žádostí není nutno vyplňovat, jsou vytištěny v rámci programového zpracování rybářských lístků.

Pro vydání rybářského lístku na dobu neurčitou, 1 roku, 3 let a 10 let je nutno doložit:

a) pro české občany:

- u prvního rybářského lístku osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž)

- u dalšího rybářského lístku dříve vydaný rybářský lístek (s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní), popřípadě jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku

- občanský průkaz (s trvalým pobytem žadatele ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov)

- doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek se platí přímo na místě u pověřené úřední osoby)

b) pro cizince:

- dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, (s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní) nebo osvědčení o získané kvalifikaci, nebo oprávnění obdobné rybářskému lístku vydanému v cizím státě

- cestovní pas

- doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek se platí přímo na místě u pověřené úřední osoby)

Pro vydání rybářského lístku na dobu 30 dní ode dne jeho vydání je nutno doložit pouze:

- občanský průkaz (s trvalým pobytem žadatele ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov) nebo cestovní pas u cizinců

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů (není potřeba dokládat osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek).

bližší Informace k vydávání rybářských lístků cizincům

V ustanovení § 10 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství se cizinci vydá rybářský lístek, prokáže-li se oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě. V ustanovení § 53 odst. 4 správního řádu je pak uvedeno, že pokud mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak, musí být pravost úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států ověřena orgány k tomu příslušnými.

Prokáže-li se cizí státní příslušník země, se kterou má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o právní pomoci (např. občan Rakouské či Maďarské republiky) rybářským lístkem vydaným ve své zemi, správní orgán České republiky ověření nevyžaduje a automaticky vydá rybářský lístek platný na území České republiky.

Prokáže-li se cizí státní příslušník země, se kterou nemá Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, avšak tato země je signatářem tzv. Haagské úmluvy o apostilaci (např. občan Spolkové republiky Německo) rybářským lístkem vydaným ve své zemi, musí být tento rybářský lístek ověřen i tzv. apostilační doložkou.

Je-li správnímu orgánu v České republice předložen rybářský lístek vydaný v cizím státě a je řádně ověřen, je třeba postupovat dle ustanovení § 16 odst. 2 správního řádu a současně předložit i úředně ověřený překlad do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgánu činit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

Další možností je, že zahraniční uchazeč o rybářský lístek pro cizince složí zkoušku z rybářství na rybářském svazu v naší republice a získá tak osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání rybářského lístku nebo již zahraniční uchazeč vlastní rybářský lístek pro cizince vydaný v ČR. Poté mu může být rybářský lístek bez dalšího ověřování vydán.

Doplňující informace na stránkách Ministerstva zemědělství.