česky Deutsch English

Informace o úseku

22.9.2014 (aktualizováno: 29.6.2020 11:18), Ochrana přírody a krajiny
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo

Bc. Martina Komjatiová
referentka úseku ochrany přírody

martina.komjatiova@mu-sokolov.cz 354 228 166
Na úseku ochrany přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecního úřadu – na území města Sokolov:
 1. Povoluje kácení dřevin a ukládá provedení náhradní výsadby.
 2. Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách mimo zastavěné území obce.
V rozsahu pověřeného obecního úřadu mimo území CHKO Slavkovský les:
 1. Registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků.
 2. Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, vydává souhlasy k ošetřování památných stromů a k činnostem v jejich ochranných pásmech, výjimky ze zákazů u památných stromů, zrušuje jejich ochranu.
 3. Vydává souhlasy ke zřizování a rušení veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěná území obcí.
V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo území CHKO Slavkovský les:
 1. Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků.
 2. Vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních melioračních systémů.
 3. Vydává opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o omezení a zákazu rušivé činnosti k zabezpečení obecné ochrany druhů.
 4. Rozhoduje o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a živočichů v rámci obecné ochrany druhů.
 5. Vydává povolení k záměrnému rozšiřování geograficky nepůvodních druhů do krajiny.
 6. Rozhoduje o stanovení odchylného postupu při obecné ochraně ptáků.
 7. Přijímá oznámení o kácení dřevin v zákonem stanovených případech a rozhoduje o pozastavení či zákazu kácení.
 8. Vydává souhlasy k umisťování staveb a k činnostem, které by mohly narušit krajinný ráz.
 9. Rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy.
 10. Vydává osvědčení pro obecně chráněné druhy ptáků odchované v lidské péči.
 11. Ověřuje původ a vydává rozhodnutí o nákladech v případě nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči.
 12. Ukládá podmínky nebo zakazuje činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí přírody.
 13. Vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny.
 14. Ukládá pokuty za přestupky, rozhoduje o možnostech uvedení do původního stavu v případě následků neoprávněných zásahů a ukládá náhradní opatření ke kompenzaci ekologické újmy.
 15. Uplatňuje stanoviska k územním a regulačním plánům z hlediska své působnosti a působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů.
 16. Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability.