česky Deutsch English

Ochrana ovzduší

22.9.2014 (aktualizováno: 10.5.2022 14:19), Odbor životního prostředí

Důležité kontakty

Jméno a pozice E-mail Telefonní kontakt
Bc. Ivana Starková
referentka - ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
ivana.starkova@mu-sokolov.cz

354 228 168

Revize kotlů na pevná paliva

Všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva o příkonu 10 - 300 kW napojených na teplovodní soustavu vytápění mají povinnost zajistit provedení revize těchto kotlů.
Revizi může provést pouze tzv. odborně způsobilá osoba, tedy revizní technik, který byl proškolený výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle.
Revizi kotle je dále třeba provádět každé 3 roky.
Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje je k dispozici zde.
Seznam techniků
působících v Karlovarském kraji, který vede Asociace podniků topenářské techniky najdete zde.

Informace o aktuálním stavu ovzduší v Sokolově - zde
informace o kvalitě ovzduší v kraji

Od března 2016 jsou na stránkách portálu ČHMÚ www.chmi.cz zveřejňovány souhrnné informace o kvalitě ovzduší a souvisejících meteorologických podmínkách včetně jejich očekávaného vývoje pro jednotlivé kraje ČR. Kvalitu ovzduší v Karlovarském kraji lze sledovat zde.

pachová postižitelnost

V případě podezření na únik pachových látek z provozu Synthomer ("Chemička Sokolov") se mohou občané obrátit přímo na dispečink této společnosti - Tel: 325614222.

zákon o ochraně ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) přináší některé nové povinnosti provozovatelům spalovacích zdrojů na pevná paliva (kotlů, krbových vložek ap.) o tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu vytápění. Jde zejména o povinnost provést 1x za 3 kalendářní roky revizi provozovaného zdroje a povinnost provozovat nejpozději od 01.09.2022 pouze kotle na pevná paliva splňující požadavky přílohy č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší. 
 

Seznam vydaných závazných stanovisek:

zavazna-stanoviska-2021.pdf

zavazna-stanoviska-2020.pdf

zavazna-stanoviska-2019.pdf

Závazná stanoviska 07 - 12/2018 (107 kB, pdf)

Závazná stanoviska 01 - 06/2018 (51 kB, pdf)

Závazná stanoviska 07 - 12/2017 (44 kB, pdf)

Závazná stanoviska 01 - 06/2017 (62 kB, pdf)

Závazná stanoviska 07 - 12/2016 (41 kB, pdf)

Závazná stanoviska leden - červen 2016

Závazná stanoviska červenec - prosinec 2015

Závazná stanoviska leden - červen 2015

Závazná stanoviska červenec - prosinec 2014

Závazná stanoviska leden - červen 2014

závazná stanoviska 9-12/2012 
závazná stanoviska 1-6/2013 
závazná stanoviska 7-12/2013

Na úseku ochrany ovzduší v rozsahu působnosti obecního úřadu – na území města Sokolov:
 1. Může vydat vyjádření k řízení o umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č.2, zákona o ochraně ovzduší.
 2. Pokud je to třeba, vydá pro případ vzniku smogové situace regulační řád.
 3. Může stanovit nízkoemisní zónu s omezením provozu vozidel.
 4. Může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích nebo jeho spalování zakázat.
V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší.
 2. Ukládá opatření ke zjednání nápravy provozovateli, který neplní povinnosti dle zákona a povolení k provozu.
 3. Vydává rozhodnutí o zastavení provozu zdroje, pokud provozovatel neprovedl ve stanovené lhůtě uložená opatření ke zjednání nápravy.
 4. Ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu.
 5. Projednává přestupky dle zákona o ochraně ovzduší.
 6. Projednává přestupky spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší.
 7. Vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona o ochraně ovzduší.