česky Deutsch English

Pravidla vydávání loveckých lístků pro cizince

18.10.2014 (aktualizováno: 19.1.2015 17:13), Lesy a myslivost

Změny při vydávání loveckých lístků pro cizince
Pokud žádost o vydání loveckého lístku pro cizince nepředloží žadatel osobně, je nutná plná moc mezi žadatelem o lovecký lístek pro cizince (zmocnitel) a osobou, která za něj žádost o lovecký lístek předloží a převezme (zmocněnec) - vzor plné moci naleznete ke stažení mezi formuláři na hlavní stránce odboru životního prostředí.

Jako povinný doklad opravňující k lovu zahraniční uchazeč o lovecký lístek pro cizince předloží:

  1. buď doklad o složení zkoušky z myslivosti v České republice,
  2. nebo předloží platný dokladu opravňující k lovu vystavený v cizině (originál) - který bude ověřen jednou z těchto variant:
    • je-li ze země s mezinárodní smlouvou o právní pomoci s Českou republikou - není třeba dalšího ověřování originálu dokladu,
    • je-li ze země, která má ratifikovanou Haagskou úmluvou o Apostille (ověřovací doložce) – pak předloží originál loveckého lístku vydaného v cizině s připojenou ověřovací apostillační doložkou,
    • pokud není splněna ani jedna z variant je zapotřebí předložit originál dokladu ověřeného superlegalizací

Podrobnosti o vydávání loveckých lístků pro cizince, včetně seznamu zemí s mezinárodní smlouvou o právní pomoci i zemí s ratifikovanou Haagskou úmluvou o Apostille jsou k nahlédnutí na stránkách MZE ČR