česky Deutsch English

Informace pro uživatele honiteb

18.10.2014 (aktualizováno: 20.10.2017 10:03), Lesy a myslivost
Myslivecké plánování

Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě. Při vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientu očekávané produkce.

Dne 1. ledna 2005 nabyla účinnosti vyhláška č.553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, která zavádí detailní plán mysliveckého hospodaření v honitbě.

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě se skládá z těchto částí:

 1. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - příloha
 2. Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou – v případě vyplňování bude zasláno dodatečně, případně je možné vyzvednut osobně
 3. Plán lovu ostatních druhů zvěře - příloha
 4. Plán péče o zvěř - příloha
 5. Plán společných lovů zvěře - příloha
 6. Plán počtu loveckých psů - příloha
 7. Výsledky sčítání zvěře - příloha

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (1)) a drobnou (2)) se vypracovává pouze pro ty druhy zvěře, pro které byla honitba zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře. V případě, že zvěř bez minimálních a normovaných stavů (platí pochopitelně i pro jelena siku) bude uvedena v plánu část (1), bude plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou vrácen k přepracování! V případě, že zvěř drobná v honitbě není normována a ani nebude odchovávána, případně vypouštěna, část (2)) plánu se nevypracovává! Část (3)) se vypracovává pouze v případě, že uživatel hodlá lovit tyto druhy zvěře: králík divoký, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, kachna divoká z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka a polák velký.

Část (4)) vypracovávají uživatelé honiteb v těchto případech:

 • noví uživatelé
 • uživatelé s nájemní smlouvou
 • kde došlo ke změně vykazovaných údajů oproti předešlým předloženým výkazům

Plán společných lovů zvěře (5)) je vypracováván v případě, že se bude lovit na společném lovu zajíc polní, bažant obecný a královský, kachna divoká a husy. Uvítáme, když uvedete i termíny společných lovů spárkaté zvěře (požaduje Policie ČR k namátkové kontrole). Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou i drobnou je vypracováván pro období hospodářského roku (od 1.4. do 31.3. následujícího roku), kromě selete a lončáka prasete divokého, pro které se plán vypracovává od 25. dubna  do 24. dubna následujícího roku a pro uvedená období se i vykazuje lov a úhyn v měsíčních hlášeních lovu a v Statistickém výkazu Mysl (Mze) – 1 – 01 .

Jednotlivé části plánu se vypracují:

 • do 25.4.běžného roku u plánu chovu a lovu pro zvěř spárkatou a plán počtu loveckých psů (Mysl/1 a 6).
 • do 25.7.běžného roku u plánu lovu ostatních druhů zvěře, u plánu chovu a lovu pro zvěř drobnou, plán péče o zvěř a plán společných lovů zvěře (Mysl/2, 3, 4 a 5).

Příslušné odsouhlasené části plánu je uživatel honitby povinen předložit v jednom výtisku, orgánu státní správy myslivosti po odsouhlasení držitelem honitby.

Termín podávání žádostí dle § 36 a 39 zákona o myslivosti

Dotyčné žádosti o povolení odlovu nenormované spárkaté zvěře předkládejte během měsíce června, jelikož u § 39 je zapotřebí dohody s příslušným orgánem ochrany přírody a ten má v plánu své stanovisko vydat každoročně pouze jedenkrát souhrnně pro všechny předložené žádosti v rámci obce s rozšířenou působností.