česky Deutsch English

Informace o úseku

22.9.2014 (aktualizováno: 4.12.2023 13:11), Lesy a myslivost
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Lukáš Kovář
referent - státní správa lesů a myslivosti
lukas.kovar@mu-sokolov.cz 354 228 165
Ing. Jana Musilová
referent – státní správa lesů a myslivosti
jana.musilova@mu-sokolov.cz 354 228 171
Na úseku lesního hospodářství v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 2. Rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa.
 3. Rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha.
 4. Rozhoduje o odnětí pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí.
 5. Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa.
 6. Rozhoduje o výjimkách ze zákazů některých činností v lese, pokud jsou výjimkou udělenou jedním vlastníkem lesa porušena práva jiných vlastníků lesa.
 7. Rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese.
 8. Rozhoduje o rozsahu a způsobu zabezpečovacích opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků.
 9. Ukládá opatření v případech mimořádných okolností.
 10. Rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let.
 11. Rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích.
 12. Rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře a o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem odborného lesního hospodáře.
 13. Ukládá pokuty za přestupky.
 14. Ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, rozhoduje o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod a o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.
 15. Uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci
 16. Vydává souhlas k umístění staveb, jimiž jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a souhlas k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.
 17. Zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, připravuje návrh nařízení o záměru zpracování lesních hospodářských osnov.
 18. Povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur a výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče.
 19. Ustanovuje a zrušuje lesní stráž.
 20. Soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu.
 21. Vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku lesního hospodářství.
Na úseku myslivosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
 1. Rozhoduje o konání chovatelské přehlídky a ustanovuje hodnotitelskou komisi.
 2. Vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen.
 3. Nařizuje přiměřené omezení a nebo i zákaz vstupu do honitby.
 4. Rozhoduje o uznání a zániku honitby.
 5. Vede rejstřík honebních společenstev.
 6. Přičleňuje nezařazené honební pozemky k honitbě.
 7. Vede evidenci honiteb, mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů.
 8. Zpracovává myslivecké statistické hlášení.
 9. Ustanovuje a zrušuje mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře.
 10. Rozhoduje o povolení lovu na nehonebních pozemcích a mimo dobu lovu.
 11. Povoluje lov nenormované zvěře.
 12. Povoluje snížení stavů zvěře, případně zruší její chov.
 13. Vydává lovecké lístky pro české občany i cizince.
 14. Ukládá pokuty za přestupky.
 15. Vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku myslivosti.
 16. Vydává nesnímatelné plomby na ulovenou zvěř.