česky Deutsch English

Formuláře

24.10.2016 (aktualizováno: 10.8.2022 9:51), Odbor životního prostředí

Formuláře jsou ve formátu PDF a jejich vyplnění i elektronický podpis jsou možné v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Název formuláře Popis
Ostatní
Žádost o vydání loveckého lístku Lovecký lístek
Lovecký lístek - vzor plné moci Lovecký lístek
Žádost o vydání rybářského lístku Rybářský lístek
Žádost o závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady
(k záměru odstranění stavby nebo terénní úpravy pokud podléhají ohlášení nebo povolení dle stavebního zákona)
Odpady
Žádost o vyjádření z hlediska nakládání s odpady
(ke změně dokončené stavby pokud podléhá ohlášení nebo povolení dle stavebního zákona)
Odpady
Žádost o závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší - pdf. Ochrana ovzduší
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje Ochrana ovzduší
Žádost o souhrnné vyjádření (87 kB, docx) Vyjádření OŽP
Lesní pozemky
Žádost o souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (73 kB, docx)
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (69 kB, docx)
Žádost o závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50m od okraje lesa (66 kB, docx)
Roční výkaz Mze ČR o hospodaření na lesních pozemních za rok
Ochrana přírody
Oznámení o havarijním kácení dřevin
Žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu nebo křížence do krajiny
Oznámení o kácení dřevin
Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu
Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Tabulka pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Tabulka pro potvrzení faktorů ŽP
Žádost o odnětí půdy ze ZPF
Žádost o udělení souhlasu s trasou dle §7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Vodoprávní úřad - formuláře k el. vyplnění včetně el. podpisu jsou ke stažení zde
Priloha c.1 Zadost o povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami nebo jeho zmenu
Priloha c.2 Zadost o povoleni k odberu podzemnich vod pro potreby jednotlivych osob domacnost nebo o jeho zmenu
Priloha c.3 Zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych nebo o jeho zmenu
Priloha c.4 Zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich nebo jeho zmenu
Priloha c.5 Zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych pro potreby jednotlivych osob domacnosti nebo o jeho zmenu
Priloha c.6 Zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich pro potreby jednotlivych osob domacnosti nebo o jeho zmenu
Priloha c.7 Zadost o povoleni k nekterym cinnostem nebo jeho zmenu
Priloha c.8 Zadost o stavebni povoleni k vodnim dilum
Priloha c.9 Zadost o stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod studni nebo jinemu vodnimu dilu potrebnemu k odberu podzemnich vod domacnosti
Priloha c.10 Zadost o stavebni povoleni k vypousteni odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpecne latky do kanalizace
Příloha c.11 Zadost o udeleni souhlasu
Priloha c.12 Zadost o zavazne stanovisko vodopravniho uradu
Priloha c.13 Zadost o vyjadreni
Priloha c.14 Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu k uzivani vodnich del
Priloha c.15 Ohlaseni udrzovacich praci obnovy vodniho dila vodohospodarskych uprav
Priloha c.16 Zadost o povoleni k odberu podzemnich vod a stavebni povoleni ke studni domacnosti
Priloha c.17 Zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych a stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod domacnosti
Priloha c.18 Zadost o povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod podzemnich a stavebni povoleni k domovni cistirne odpadnich vod domacnosti
Priloha c.19 Ohlaseni vodnich del urcenych pro cisteni odpadnich vod do kapacity 50 ekvivalentnich obyvatel
Priloha c.20 Navrh stanoveni ochranneho pasma vodniho zdroje
Priloha c.21 Navrh stanoveni ochranneho pasma vodniho dila
Priloha c.22 Zadost o stanoveni zpusobu a podminek pro vypousteni dulnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich
Priloha c.23 Zadost o stanoveni podminek zavadne latky nebo o povoleni vyjimky
Priloha c.24 Zadost o vyjimku z dosahovani cilu ochrany vod
Priloha c.25 Zadost o schvaleni manipulacniho radu vodniho dila
ZADOST_O_VYDANI_SPOLECNEHO_POVOLENI