česky Deutsch English

Územní plány projednávané

19.10.2014 (aktualizováno: 21.1.2019 15:18), Územní plány

Změna č. 2 Územního plánu Sokolov

Textová část (810 kB, pdf)
Příloha textové části (509 kB, pdf)

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (342 kB, pdf)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (215 kB, pdf)

Výkres základního členění území (2214 kB, pdf)
Hlavní výkres (3094 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (14327 kB, pdf)

Koordinační výkres (4740 kB, pdf)
Výkres širších vztahů (14260 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (15805 kB, pdf)

Formulář - připomínka (32 kB, doc)
Formulář - námitka (32 kB, doc)

Změna č. 2 Územního plánu Staré Sedlo

Textová část (176 kB, pdf)

Výkres základního členění území (455 kB, pdf)
Hlavní výkres - západ (241 kB, pdf)
Hlavní výkres - východ (218 kB, pdf)
Výkres koncepce veřejné infrastruktury (147 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1010 kB, pdf)

Koordinační výkres - západ (688 kB, pdf)
Koordinační výkres - východ (347 kB, pdf)
Legenda koordinačního výkresu (71 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - západ (500 kB, pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - východ (331 kB, pdf)

Formulář - připomínka (31 kB, doc)
Formulář - námitka (32 kB, doc)

Změna č. 2 Územního plánu Svatava

Textová část (1011 kB, pdf)

Výkres základního členění území (485 kB, pdf)
Hlavní výkres (544 kB, pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (541 kB, pdf)
Výkres koncepce uspořádání krajiny (733 kB, pdf)
Výkres koncepce veřejné infrastrukrury (510 kB, pdf)
Výkres etapizace (538 kB, pdf)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (514 kB, pdf)
Koordinační výkres (6075 kB, pdf)

Změna č. 3 Územního plánu Habartov

Textová část

Výkres základního členění I.
Výkres základního členění II.
Hlavní výkres I.
Hlavní výkres II.
Hlavní výkres III.
Koordinační výkres I.
Koordinační výkres II.
Legenda koordinačního výkresu
Koncepce technické infrastruktury
Výkres širších vztahů
Výkres prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu I.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu II.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu III.

Formulář - připomínka
Formulář - námitka