česky Deutsch English

Územně analytické podklady

19.10.2014 (aktualizováno: 4.1.2021 10:55), Odbor stavební a územního plánování

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov byly pořízeny v souladu s § 26 – 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s § 4 – 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

První územně analytické podklady byly pořízeny v roce 2008. Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 166 stavebního zákona. Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté dle § 27 stavebního zákona, jsou zveřejněny prostřednictvím Geoportálu DMVS Karlovarského kraje. Vytištěná podoba územně analytických podkladů je uložena u pořizovatele: Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Textová část

Textová část ÚAP ORP Sokolov 2020 (4555 kB, pdf)

Přílohy ÚAP ORP Sokolov 2020 (1068 kB, pdf)

Doklad o projednání ÚAP (206 kB, pdf)

Výkresy hodnot území

H1 - Geologie, ochrana vod, přírodní podmínky, využití území (6398 kB, pdf)
H2 - Kulturní hodnoty, půdní fond, hygiena prostředí, záplavové území (4497 kB, pdf)
H3 - Doprava (3619 kB, pdf)
H4 - Vodní hospodářství (3786 kB, pdf)
H5 - Energetika (3786 kB, pdf)
H6 - Ostatní veřejná infrastruktura, ostatní jevy, telekomunikace (4218 kB, pdf)

Výkresy limitů využití území

L1 - Geologie (2699 kB, pdf)
L2 - Přírodní podmínky (5208 kB, pdf)
L3 - Ochrana vod, půdní fond, záplavové území (5110 kB, pdf)
L4 - Kulturní hodnoty, hygiena prostředí (3027 kB, pdf)
L5 - Doprava, vodní hospodářství, energetika (5747 kB, pdf)
L6 - Telekomunikace, ostatní jevy (3879 kB, pdf)

Výkres záměrů

Z1 - Výkres záměrů na změny v území (5477 kB, pdf)

Výkres problémů

P1 - Výkres problémů k řešení (2670 kB, pdf)