česky Deutsch English

Úřad územního plánování

20.9.2014 (aktualizováno: 23.2.2023 12:28), Odbor stavební a územního plánování
Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Bc. Jana Dranczaková
referent územního plánování
jana.dranczakova@mu-sokolov.cz 354 228 175
721 030 520
A.3.00
Ing. Věra Odvodyová
referent územní plánování
vera.odvodyova@mu-sokolov.cz 354 228 309
A.3.01
Bc. Lenka Spruzsanská
referent územní plánování
lenka.spruzsanska@mu-sokolov.cz 354 228 164
A.3.01
Ing. Lucie Szabó
referent územního plánování
lucie.szabo@mu-sokolov.cz 354 228 328
702 161 456
A.3.00
Bc. Petra Šoupalová Haranzová
referent územního plánování
petra.soupalova@mu-sokolov.cz 354 228 242
A.3.00
Rozsah činností plněných úřadem územního plánování:

Činnost dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávají pracovníci úřadu územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov, tj. 30 obcí.

  1. Zajišťuje výkon přenesené působnosti v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a ostatními souvisejícími předpisy na úseku územního plánování v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Sokolov - vykonává činnost úřadu územního plánování.
  2. Poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a dále také o podmínkách vydání regulačního plánu.
  3. Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studie pro území obce Sokolov.
  4. Pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov, včetně jejich aktualizace.
  5. Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu.
  6. Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.
  7. Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí.
  8. Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území.
  9. Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
  10. Vykonává další činnosti podle stavebního zákona.