česky Deutsch English

Oddělení stavebního úřadu

20.9.2014 (aktualizováno: 12.1.2021 13:57), Odbor stavební a územního plánování
Lenka Motlová
vedoucí oddělení
telefon: 354 228 228
e-mail: lenka.motlova@mu-sokolov.cz
Mapa působnosti stavebních úřadů
Dokumenty

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje
Pokyny pro stavební úřad (280 kB, pdf)
Obecně závazná vyhláška města Sokolov č. 8/2013, o vedení technické mapy města (51 kB, doc)
Obecně závazná vyhláška města Sokolov č. 8/2013, o vedení technické mapy města (příloha) (37 kB, doc)

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Lenka Motlová
vedoucí oddělení stavebního úřadu,
soukromá výstavba
lenka.motlova@mu-sokolov.cz 354 228 228
737 321 606
A.3.02
Bc. Daniela Bílá
referent podnikatelské výstavby
daniela.bila@mu-sokolov.cz 354 228 232
A.3.15
Jana Dufková
referent podnikatelské výstavby
jana.dufkova@mu-sokolov.cz 354 228 220
A.3.15
Mgr. Jiří Froněk
referent podnikatelské výstavby
jiri.fronek@mu-sokolov.cz 354 228 354 A.3.15
Věra Koláčková
referent soukromé výstavby
vera.kolackova@mu-sokolov.cz 354 228 230
725 009 039
A.3.02
Marcela Vojáčková
referent podnikatelské výstavby
marcela.vojackova@mu-sokolov.cz 354 228 231
A.3.14
Kamila Živná
speciální stavební úřad pro dopravní stavby
kamila.zivna@mu-sokolov.cz 354 228 236
601 393 198
A.3.15
Rozsah činností plněných oddělením stavebního úřadu:
Oddělení stavebního úřadu

Činnost dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávají pracovníci oddělení stavebního úřadu ve správním obvodu města Sokolov a v přenesené působnosti, tj. na území 16 obcí.

 1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a ostatními souvisejícími předpisy.
 2. Vydává rozhodnutí o právech a povinnostech právnických a fyzických osob, zabezpečuje jejich oprávněné zájmy v rozsahu správních řízení v souladu s ustanovením stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
 3. V řízeních postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů.
 4. Vydává územní rozhodnutí na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení.
 5. Vydává územní souhlas.
 6. Vydává stavební povolení a ohlášení.
 7. Povoluje změnu stavby před jejím dokončením.
 8. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení.
 9. Vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.
 10. Vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby.
 11. Vydává souhlas se změnou v užívání stavby.
 12. Povoluje odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.
 13. Nařizuje neodkladné odstranění stavby.
 14. Nařizuje udržovací práce.
 15. Nařizuje vyklizení stavby všem osobám, které se ve stavbě zdržují, jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat.
 16. Nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku.
 17. Ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněními osobami nedošlo k dohodě.
 18. Vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právnických předpisů vydaných k jeho provedení.
 19. Ve veřejném zájmu provádí kontrolní prohlídky stavby.
 20. Ve správním řízení projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu.
 21. Prověřuje a vyřizuje podněty, stížnosti a připomínky právnických a fyzických osob.
 22. Vede vyvlastňovací řízení v souladu se zákonem o vyvlastnění
Speciální stavební úřad

Činnost dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vykonává pracovnice speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov, tj. 30 obcí.

 1. Zajišťuje působnost speciální stavebního úřadu ve věcech silnic II., III. a IV. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 2. Vydává stavební povolení, ohlášení, rozhodnutí ke stavbám silnic II., III. a IV. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 3. Vydává rozhodnutí o právech a povinnostech právnických a fyzických osob a zabezpečuje jejich oprávněné zájmy v rozsahu správních řízení v souladu s ustanovením stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a zákona o pozemních komunikacích v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Sokolov.
 4. Povoluje změnu stavby před jejím dokončením.
 5. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení.
 6. Vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.
 7. Vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby.
 8. Povoluje odstranění stavby.
 9. Nařizuje neodkladné odstranění stavby.
 10. Nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku.
 11. Ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněními osobami nedošlo k dohodě.
 12. Vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právnických předpisů vydaných k jeho provedení.
 13. Ve veřejném zájmu provádí kontrolní prohlídky stavby.
 14. Ve správním řízení projednává přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu a zákonu o pozemních komunikacích.
 15. Prověřuje a vyřizuje podněty, stížnosti a připomínky právnických a fyzických osob.