česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 8.11.2023 17:02), Odbor stavební a územního plánování

Ing. Lucie Radková
vedoucí odboru

Dne 12.12. bude omezen provoz stavebního úřadu z důvodu celodenního školení.
Náplň činnosti odboru stavebního a územního plánování
 • Pořizuje územní plán a jeho změny.
 • Pořizuje územně analytické podklady.
 • Posuzuje soulad záměru s územně plánovací dokumentací.
 • Vydává územní rozhodnutí (např. o umístění stavby, územní souhlas, využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře, dělení nebo scelování pozemků).
 • Vydává stavební povolení, ohlášení.
 • Vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby.
 • Vydává rozhodnutí o změně v užívání staveb.
 • Povoluje terénní úpravy.
 • Eviduje ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací.
 • Povoluje odstraňování staveb.
 • Nařizuje nezbytné úpravy staveb.
 • Nařizuje zabezpečovací práce na stavbě.
 • Rozhoduje o vyklizení staveb.
 • Přiděluje čísla popisná a evidenční.
 • Vede vyvlastňovací řízení.
 • Povoluje na ohlášení, stavební povolení dopravní stavby (komunikace II., III. IV. třídy, mosty).
 • Povoluje odstranění dopravních staveb.
 • Vyřizuje rozhodnutí a závazná stanoviska k památkově chráněným objektům a objektům v památkově chráněném prostředí.
 • Vyřizuje administrativně dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností“.

Odbor můžete nalézt na adrese Městském úřadu Sokolov ve 3. patře budovy „A“ v ulici Rokycanova 1929.

Důležité kontakty

-->

Jméno a pozice

Ing. Lucie Radková - vedoucí odboru

Lenka Motlová - vedoucí oddělení stavebního úřadu

Bc. Daniela Bílá - podnikatelská výstavba - dělení a scelování pozemků

Jana Dufková - podnikatelská výstavba
Věra Koláčková - soukromá výstavba
Marcela Vojáčková - podnikatelská výstavba
Kamila Živná - speciální stavební úřad pro dopravní stavby

Ing. Lucie Szabó - zástupce vedoucí odboru, územní plánování
Dasnice, Dolní Nivy, Krásno, Lomnice, Rovná, Sokolov, Tatrovice

Bc. Jana Dranczaková - územní plánování
Bukovany, Habartov, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nová Ves, Vřesová

Bc. Lenka Spruzsanská - územního plánování
Citice, Chlum Sv. Maří, Chodov, Josefov, Krajková, Svatava, Těšovice

Ing. Petra Šoupalová Haranzová - územní plánování
Březová, Dolní Rychnov, Horní Slavkov, Kaceřov, Libavské Údolí, Nové Sedlo, Staré Sedlo, Šabina, Vintířov

Miloš Hladký, DiS. - státní památková péče

Další kontakty naleznete v navigační nabídce„Kontakty“.

Vzhledem k charakteru činnosti odboru zahrnující časté terénní šetření a účast na jednáních mimo budovu úřadu doporučujeme všem klientům, aby si jednání s konkrétním pracovníkem předem domlouvali.

Doručovací adresa

Odbor stavební a územního plánování
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné změní úkolů plněných odborem

Viz jednotlivá oddělení odboru.