česky Deutsch English

Formuláře

6.10.2016 (aktualizováno: 26.8.2020 12:03), Odbor stavební a územního plánování

Formuláře, které jsou ve formátu PDF, je možné vyplnit i elektronicky podepsat v prohlížeči Adobe Reader (verze 10 a vyšší) nástroji Psací stroj a Podepsat. Tento prohlížeč je zdarma ke stažení zde.

Číslo formuláře Název formuláře Popis
1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
2 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
3 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
4 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (příloha č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
5 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
6 Žádost o vydání společného povolení (příloha č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
7 Oznámení záměru (příloha č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
8 Ohlášení stavby (příloha č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
9 Žádost o stavební povolení (příloha č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného architekta (příloha č. 10 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
11 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
12 Žádost o povolení předčasného užívání stavby (příloha č. 13 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
13 Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
14 Ohlášení odstranění (příloha č. 15 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
15 Společné oznámení záměru (příloha č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb.)
16 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
17 Žádost o povolení výjimky
18 Návrh na kolaudaci stavby dle zákona č. 50/1976 Sb.
19 Žádost o vydání stanoviska podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb.
20 Prohlášení stavebníka
21 Ohlášení dokončené stavby (PDF)
22 Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
23 Žádost o vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace
24 Podnět k pořízení regulačního plánu
25 Žádost o vydání regulačního plánu
26 Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče
27 Žádost o vydání územně plánovací informace