česky Deutsch English

Úsek pozemků, zeleně a dětských hřišť

5.4.2017 (aktualizováno: 29.9.2018 17:47), Odbor správy majetku

Na úseku pozemkovém:

 1. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města a kontroluje dodržování smluv.
 2. Kontroluje dodržování uzavřených nájemních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.
 3. Aktivně pracuje s pozemky ve správním území města (výměny, prodej, koupě vč. návrhů smluv, geometrické plány, vstupy na pozemky, zábory).
 4. Vede evidenci pozemků města.
 5. Zabezpečuje agendu uzavírání smluv o nájmu, pachtu a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města.
 6. Rozhoduje o ukončení smluv o nájmu a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města.
 7. Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů.
 8. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu pozemků.
 9. Kontroluje dodržování kupních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.
 10. Podílí se na identifikaci pozemků města a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.
 11. Eviduje právní listiny (nabývací tituly) k pozemkům města.
 12. Zabezpečuje agendu spojenou s restitucemi ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
 13. Zabezpečuje agendu spojenou s nabýváním pozemků od Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 14. Zajišťuje agendu otázek předkupního práva a zániku omezení vlastnického práva dle § 101 stavebního zákona.
 15. Předkládá RM a ZM žádosti příspěvkových organizací o úplatný či bezúplatný převod pozemků.
 16. Zajišťuje agendu vydávání souhlasů za vlastníka pozemku pro účely správních řízení.
 17. Uděluje souhlas k provozování sportovní, kulturní nebo zábavní činnosti na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města.
 18. Uděluje souhlas s užíváním veřejného prostranství ve vlastnictví města nad rámec obecného užívání.
 19. Uděluje souhlas s umístěním a používáním věcí určených nebo sloužících k odpočinku, stravování nebo přípravě pokrmů na veřejném prostranství ve vlastnictví města.

Na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť:

 1. Zajišťuje úkoly na úseku péče o zeleň ve městě vč. nové a náhradní výsadby.
 2. Shromažďuje a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně na pozemcích města. Vydává stanovisko ke kácení vzrostlé zeleně.
 3. Zajišťuje odborné posudky a studie týkající se zeleně.
 4. Spravuje pasport zeleně v technické mapě města.
 5. Podporuje aktivitu občanů v oblasti zlepšení životního prostředí ve městě – ankety, soutěže apod.
 6. Zajišťuje akci Vánoční okno a další motivační akce pro občany, školy a organizace zřízené městem.
 7. Zabezpečuje činnost komise životního prostředí.
 8. Provádí kontroly stavu údržby a oprav dětských hřišť.
 9. Zajišťuje budování dětských hřišť, jejich údržbu a opravy i případnou likvidaci.
 10. Zajišťuje odborné revize dětských hřišť.
 11. Spravuje pasport dětských hřišť v technické mapě města.
Provozní a návštěvní řád dětských hřišť v Sokolově

Provozní řád hřišť (58 kB, pdf)

Návštěvní řád hřišť (72 kB, pdf)