česky Deutsch English

Úsek správy majetku

5.4.2017 (aktualizováno: 24.6.2022 9:43), Odbor správy majetku

Na úseku správy majetku:

 1. Spolupracuje s dotčenými subjekty v zájmu zabezpečení kvalitních placených služeb pro obyvatelstvo (např. dopravce městské hromadné dopravy apod.).
 2. Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících z právních vztahů ve své působnosti.
 3. Vykonává pravomoc vlastníka pozemní komunikace podle ust. § 19a odst. 3, § 19b a § 19c zákona o pozemních komunikacích.
 4. Zajišťuje dopravní opatření a značení na komunikacích v majetku města.
 5. Vede veškerou dokumentaci nutnou k zajištění servisu ICT v cyklu od pořízení až do vyřazení majetku, včetně revizí el. zařízení a jejich evidence.
 6. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu majetku města s výjimkou pozemků.
 7. Kontroluje řádné plnění uzavřených smluv ve své působnosti.
 8. Podílí se na identifikaci majetku města kromě pozemků a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.
 9. Zpracovává a podává daňová přiznání k dani z nemovitých věcí.
 10. Eviduje právní listiny (nabývací tituly) k nemovitému majetku města s výjimkou pozemkových parcel.
 11. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor a kontroluje jejich dodržování.
 12. Zabezpečuje podklady pro inventarizaci nemovitého majetku.
 13. Vede evidenci majetku města.
 14. Zabezpečuje agendu pojištění majetku a odpovědnosti města a jím zřízených nebo založených právnických osob.
 15. Zabezpečuje agendu škodní komise MěÚ.
 16. Provádí fyzické kontroly využívání prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor města.
 17. Předkládá RM a ZM k rozhodnutí žádosti společností SOTES Sokolov spol. s r.o. a Sokolovská bytová s.r.o., pokud jim rozhodování o předmětu žádosti přísluší a souvisí s majetkem města.
 18. Předkládá RM a ZM žádosti příspěvkových organizací o úplatný či bezúplatný převod nemovitosti s výjimkou pozemků.
 19. Zastupuje město jakožto vlastníka pozemní komunikace v řízeních podle odst. 19 písm. a) až d), v nichž město vystupuje jako vedlejší účastník nebo dotčená osoba, a rozhoduje o všech úkonech v řízení.
 20. Zastupuje město jakožto obec, v jejímž územním obvodu má být na trase linky zastávka, nebo jakožto vlastníka pozemní komunikace v řízení podle § 17a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v němž město vystupuje jako vedlejší účastník nebo dotčená osoba, a rozhoduje o všech úkonech v řízení.
 21. Zajišťuje správu budov a nebytových prostor ve vlastnictví města, pokud tuto správu nezajišťuje třetí osoba, a navrhuje odboru rozvoje města údržbu a opravy uvedených nemovitostí nad rámec běžné údržby a drobných oprav.
 22. Zajišťuje nezbytnou deratizaci na majetku města a navrhuje obecnou koordinaci postupu v této oblasti.
 23. Zajišťuje správu a údržbu kulturních památek v majetku a na území města.

Na úseku odpadového hospodářství:

 1. Zpracovává materiály a předkládá zprávy orgánům města z oblasti odpadového hospodářství.
 2. Zajišťuje zapojení města do koordinačních orgánů institucí působících v oblasti odpadového hospodářství a spolupráci s těmito institucemi
 3. Zajišťuje uzavírání smluv se subjekty působícími v oblasti odpadového hospodářství včetně plnění povinností města z nich vyplývajících.
 4. Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. zpracovává veškeré statistické výkazy a hlášení za obec na úseku odpadového hospodářství.
 5. Koordinuje provoz sběrného dvora, zajištění likvidace nebezpečného odpadu a systémů zpětného odběru.
 6. Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. provádí kontrolu na úseku odpadového hospodářství, včetně stavu jednotlivých stání na odpadové nádoby a využitelnosti těchto nádob, včetně zajištění likvidace tzv. černých skládek.
 7. Zabezpečuje agendu komunálního a separovaného odpadu.
 8. Zajišťuje ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. smlouvu na separovaný odpad a vyhodnocování sběru separovaného odpadu, včetně fakturace pro obalovou společnost. Zajišťuje zapojení města do motivačních soutěží a do propagačních akcí v oblasti třídění odpadu.
 9. Předkládá odboru životního prostředí MěÚ podněty k provádění kontrol u původců odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Spravuje pasport odpadového hospodářství města v aplikaci GisOnline.
 11. Podporuje ekologickou a environmentální výchovu občanů města v oblasti odpadů – medializace, tašky, kalendáře apod.

Na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť:

 1. Plní úkoly na úseku péče o zeleň ve městě vč. nové a náhradní výsadby.
 2. Shromažďuje a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně na pozemcích města. Vydává stanovisko ke kácení vzrostlé zeleně.
 3. Zajišťuje odborné posudky a studie týkající se zeleně.
 4. Spravuje pasport zeleně v aplikaci GisOnline.
 5. Podporuje aktivitu občanů v oblasti zlepšení životního prostředí ve městě – ankety, soutěže apod.
 6. Zajišťuje motivační akce pro občany, školy a organizace zřízené městem.
 7. Zabezpečuje činnost komise životního prostředí.
 8. Provádí kontroly stavu údržby a oprav dětských hřišť.
 9. Zajišťuje budování dětských hřišť, jejich údržbu a opravy i případnou likvidaci.
 10. Zajišťuje odborné revize dětských hřišť.
 11. Spravuje pasport dětských hřišť v aplikaci GisOnline.
Provozní a návštěvní řád dětských hřišť v Sokolově

Provozní řád hřišť (58 kB, pdf)

Návštěvní řád hřišť (72 kB, pdf)