česky Deutsch English

Oddělení majetkové

3.10.2016 (aktualizováno: 2.8.2018 9:10), Odbor správy majetku

 Na úseku správy majetku:

1. Spolupracuje s dotčenými subjekty v zájmu zabezpečení kvalitních placených služeb pro obyvatelstvo (např. dopravce městské hromadné dopravy apod.).

2. Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících z právních vztahů ve své působnosti.

3. Vykonává pravomoc vlastníka pozemní komunikace podle ust. § 19a odst. 3, § 19b a § 19c zákona o pozemních komunikacích.

4. Zajišťuje dopravní opatření a značení na komunikacích v majetku města.

5. Vede veškerou dokumentaci nutnou k zajištění servisu ICT v cyklu od pořízení až do vyřazení majetku, včetně revizí el. zařízení a jejich evidence.

6. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu majetku města s výjimkou pozemků.

7. Kontroluje řádné plnění uzavřených smluv ve své působnosti.

8. Podílí se na identifikaci majetku města kromě pozemků a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.

9. Zpracovává a podává daňová přiznání k dani z nemovitých věcí.

10. Eviduje právní listiny (nabývací tituly) k nemovitému majetku města s výjimkou pozemkových parcel.

11. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor a kontroluje jejich dodržování.

12. Zabezpečuje podklady pro inventarizaci nemovitého majetku.

13. Vede evidenci majetku města.

14. Zabezpečuje agendu pojištění majetku a odpovědnosti města a jím zřízených nebo založených právnických osob.

15. Zabezpečuje agendu škodní komise MěÚ.

16. Provádí fyzické kontroly využívání prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor města.

17. Předkládá RM a ZM k rozhodnutí žádosti společností SOTES Sokolov spol. s r.o. a Sokolovská bytová s.r.o., pokud jim rozhodování o předmětu žádosti přísluší a souvisí s majetkem města.

18. Předkládá RM a ZM žádosti příspěvkových organizací o úplatný či bezúplatný převod nemovitosti s výjimkou pozemků.

Na úseku hospodaření s byty:

1. Na úseku hospodaření s byty plní zejména tyto úkoly:

- zajišťuje hospodaření s byty dle platných právních předpisů,

- v souladu se schválenými pravidly zajišťuje přidělování uvolněných bytů,

- vydává pokyn k prodloužení nájemních smluv,

- na základě podaných žádostí zpracovává podklady pro rozhodnutí orgánů města.

2. Zabezpečuje úkoly související s přijetím, zařízením nebo zrušením žádosti o přidělení bytu.

3. Plní další úkoly v oblasti hospodaření s byty, zejména:

- ověřuje a v oprávněných případech zajišťuje přechod užívacího práva k bytům v majetku města,

- rozhoduje o ukončení nájemního vztahu s odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu bytů.

5. Předkládá RM za účelem vydání souhlasu žádosti příspěvkových organizací o pronájem služebního bytu.

Na úseku odpadového hospodářství:

1. Zpracovává materiály a předkládá zprávy orgánům města z oblasti odpadového hospodářství.

2. Zajišťuje zapojení města do koordinačních orgánů institucí působících v oblasti odpadového hospodářství a spolupráci s těmito institucemi

3. Zajišťuje uzavírání smluv se subjekty působícími v oblasti odpadového hospodářství včetně plnění povinností města z nich vyplývajících.

4. Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. zpracovává veškeré statistické výkazy a hlášení za obec na úseku odpadového hospodářství.

5. Koordinuje provoz sběrného dvora, zajištění likvidace nebezpečného odpadu a systémů zpětného odběru.

6. Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. provádí kontrolu na úseku odpadového hospodářství, včetně stavu jednotlivých stání na odpadové nádoby a využitelnosti těchto nádob, včetně zajištění likvidace tzv. černých skládek.

7. Zabezpečuje agendu komunálního a separovaného odpadu.

8. Zajišťuje ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. smlouvu na separovaný odpad a vyhodnocování sběru separovaného odpadu, včetně fakturace pro obalovou společnost. Zajišťuje zapojení města do motivačních soutěží a do propagačních akcí v oblasti třídění odpadu.

9. Předkládá odboru životního prostředí MěÚ podněty k provádění kontrol u původců odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.