česky Deutsch English

Oddělení majetkové

3.10.2016 (aktualizováno: 16.2.2020 23:09), Odbor správy majetku

 Na úseku pozemkovém:

 1. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města a kontroluje dodržování smluv.
 2. Kontroluje dodržování uzavřených nájemních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.
 3. Aktivně pracuje s pozemky ve správním území města (výměny, prodej, koupě vč. návrhů smluv, geometrické plány, vstupy na pozemky, zábory).
 4. Vede evidenci pozemků města.
 5. Zabezpečuje agendu uzavírání smluv o nájmu, pachtu a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města.
 6. Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů.
 7. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu pozemků.
 8. Kontroluje dodržování kupních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.
 9. Podílí se na identifikaci pozemků města a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.
 10. Eviduje právní listiny (nabývací tituly) k pozemkům města.
 11. Zabezpečuje agendu spojenou s restitucemi ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
 12. Zabezpečuje agendu spojenou s nabýváním pozemků od Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 13. Zajišťuje agendu otázek předkupního práva a zániku omezení vlastnického práva dle § 101 stavebního zákona.
 14. Předkládá RM a ZM žádosti příspěvkových organizací o úplatný či bezúplatný převod pozemků.
 15. Zajišťuje agendu vydávání souhlasů za vlastníka pozemku pro účely správních řízení.
 16. Rozhoduje za město o:
 • ukončení smluv o nájmu nebo výpůjčce pozemků ve vlastnictví města,
 • udělení souhlasu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou mezi stavebním úřadem a žadatelem, resp. stavebníkem podle § 78a, resp. § 116 stavebního zákona a tento souhlas uplatňuje.
 • udělení souhlasu ve smyslu § 96 odst. 3 písm. d), § 105 odst. 2 písm. f) a § 184a stavebního zákona,
 • udělení souhlasu s umístěním a používáním věcí určených nebo sloužících k odpočinku, stravování nebo přípravě pokrmů na veřejném prostranství ve vlastnictví města,
 • udělení souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství ve vlastnictví města vč. pozemních komunikací, a o podmínkách tohoto užívání,
 • udělení souhlasu s provozováním sportovní, kulturní nebo zábavní činnosti na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města,

    17. Rozhoduje za město o podání žádosti o:

 • povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích,
 • o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci podle zákona o pozemních komunikacích,
 • o povolení vzájemného připojení pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích,
 • o uzavírku nebo objížďku podle zákona o pozemních komunikacích,
 • o místní nebo přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

      tyto žádosti uplatňuje, rozhoduje o všech úkonech v řízení o nich a město v nich zastupuje.

   18. Rozhoduje za město jakožto vlastníka pozemní komunikace o udělení souhlasu ve věcech podle odst. 17.
 

Na úseku hospodaření s byty:

1. Na úseku hospodaření s byty plní zejména tyto úkoly:

- zajišťuje hospodaření s byty dle platných právních předpisů,

- v souladu se schválenými pravidly zajišťuje přidělování uvolněných bytů,

- vydává pokyn k prodloužení nájemních smluv,

- na základě podaných žádostí zpracovává podklady pro rozhodnutí orgánů města.

2. Zabezpečuje úkoly související s přijetím, zařízením nebo zrušením žádosti o přidělení bytu.

3. Plní další úkoly v oblasti hospodaření s byty, zejména:

- ověřuje a v oprávněných případech zajišťuje přechod užívacího práva k bytům v majetku města,

- rozhoduje o ukončení nájemního vztahu s odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu bytů.

5. Předkládá RM za účelem vydání souhlasu žádosti příspěvkových organizací o pronájem služebního bytu.