česky Deutsch English

Informace o odboru

1.10.2014 (aktualizováno: 12.11.2018 21:37), Odbor správy majetku
Ing. Hana Mertlová
vedoucí odboru
struktura odboru
  • úsek pozemků, zeleně a dětských hřišť - přízemí, budova A
  • oddělení majetkové - 1. patro, budova A
  • oddělení vnitřní správy - 1. patro, budova A

Hlavní náplň činnosti odboru

Na úseku pozemkovém:

1. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města a kontroluje dodržování smluv. 

2. Aktivně pracuje s pozemky ve správním území města (výměny, prodej, koupě vč. návrhů smluv, geometrické plány, vstupy na pozemky, zábory).

3. Zabezpečuje agendu uzavírání smluv o nájmu, pachtu a výpůjčce pozemků ve vlastnictví města.

4. Zabezpečuje úkoly spojené s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů.

5. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu pozemků.

6. Kontroluje dodržování kupních smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných částek.

7. Zajišťuje agendu otázek předkupního práva a zániku omezení vlastnického práva dle § 101 stavebního zákona.

8. Zajišťuje agendu vydávání souhlasů za vlastníka pozemku pro účely správních řízení.

9. Uděluje souhlas k provozování sportovní, kulturní nebo zábavní činnosti na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví města.

10. Uděluje souhlas s užíváním veřejného prostranství ve vlastnictví města nad rámec obecného užívání.

11. Uděluje souhlas s umístěním a používáním věcí určených nebo sloužících k odpočinku, stravování nebo přípravě pokrmů na veřejném prostranství ve vlastnictví města.

12. Rozhoduje za město o podání žádosti o povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích.

13. Rozhoduje za město jakožto vlastníka pozemku či stavby o udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem ve smyslu § 184a stavebního zákona.

Na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť:

1. Zajišťuje úkoly na úseku péče o zeleň ve městě vč. nové a náhradní výsadby.

2. Shromažďuje a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně na pozemcích města. Vydává stanovisko ke kácení vzrostlé zeleně.

3. Podporuje aktivitu občanů v oblasti zlepšení životního prostředí ve městě – ankety, soutěže apod.

4. Zabezpečuje činnost komise životního prostředí.

5. Provádí kontroly stavu údržby a oprav dětských hřišť.

6. Zajišťuje budování dětských hřišť, jejich údržbu a opravy i případnou likvidaci.

Oddělení majetkové

Na úseku správy majetku:

1. Spolupracuje s dotčenými subjekty v zájmu zabezpečení kvalitních placených služeb pro obyvatelstvo (např. dopravce městské hromadné dopravy apod.).

2. Vykonává pravomoc vlastníka pozemní komunikace podle ust. § 19a odst. 3, § 19b a § 19 c zákona o pozemních komunikacích.

3. Zajišťuje dopravní opatření a značení na komunikacích v majetku města.

4. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu majetku města s výjimkou pozemků.

5. Kontroluje řádné plnění uzavřených smluv ve své působnosti.

6. Podílí se na identifikaci majetku města kromě pozemků a odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů - spolupracuje s katastrálním úřadem.

7. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání a ostatních nebytových prostor a kontroluje jejich dodržování.

8. Zabezpečuje agendu pojištění majetku a odpovědnosti města a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Na úseku hospodaření s byty:

1. Na úseku hospodaření s byty plní zejména tyto úkoly:

- v souladu se schválenými pravidly zajišťuje přidělování uvolněných bytů,

- vydává pokyn k prodloužení nájemních smluv,

2. Zabezpečuje úkoly související s přijetím, zařízením nebo zrušením žádosti o přidělení bytu.

3. Plní další úkoly v oblasti hospodaření s byty, zejména:

- ověřuje a v oprávněných případech zajišťuje přechod užívacího práva k bytům v majetku města,

- rozhoduje o ukončení nájemního vztahu s odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku.

4. Zabezpečuje agendu na úseku uzavírání smluv o převodu bytů.

Na úseku odpadového hospodářství:

1. Zpracovává materiály a předkládá zprávy orgánům města z oblasti odpadového hospodářství.

2. Zajišťuje uzavírání smluv se subjekty působícími v oblasti odpadového hospodářství včetně plnění povinností města z nich vyplývajících.

3. Koordinuje provoz sběrného dvora, zajištění likvidace nebezpečného odpadu a systémů zpětného odběru.

4. Ve spolupráci se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. provádí kontrolu na úseku odpadového hospodářství, včetně stavu jednotlivých stání na odpadové nádoby a využitelnosti těchto nádob, včetně zajištění likvidace tzv. černých skládek.

5. Zabezpečuje agendu komunálního a separovaného odpadu.

Oddělení vnitřní správy

1. Zajišťuje opravy a údržbu budov MěÚ a jejich vnitřních prostor včetně vybavení.

2. Spolupracuje při technickém zajištění voleb a referend všeho druhu.

3. Řídí obslužné činnosti – údržba a úklid budov MěÚ a obřadní síně.

4. Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je nájem nebo výpůjčka zasedacích místností v budovách MěÚ na dobu určitou v případech, v nichž doba nájmu nebo výpůjčky nepřesáhne jeden týden.

5. Zajišťuje agendu BOZP a PO, včetně školení zaměstnanců města.

6. Zajišťuje revize výtahů, EPS, EZS, hromosvodů, jeřábů, elektro revize, revize el. nářadí, nouzového osvětlení v budovách MěÚ.

7. Zajišťuje objednávky a vydávání publikací, předplatného, spotřebního materiálu, nábytku, dopravních prostředků, kancelářských potřeb a techniky, vyjma ICT (počítače) pro MěÚ.

8. Koordinuje osobní autodopravu MěÚ.

9. Zajišťuje kontroly motorových vozidel v majetku města, včetně kontrol výstroje, sleduje jejich technický stav a způsobilosti k provozu, zajišťuje technické kontroly vozidel a provádí kontrolu záznamů o výkonech a tankování vozidel a jejich sumarizace.

10. Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem je správa a provoz budov MěÚ.

11. Zajišťuje správu vlajek města určených pro orgány města, zahrnující zejména evidenci, údržbu a trvalé vyvěšení vlajky města před budovami MěÚ a v zasedací místnosti ZM, a správu státních vlajek, zahrnující zejména evidenci, údržbu a vyvěšování státní vlajky podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zajišťuje správu a údržbu kulturních památek v majetku a na území města,

13. Zajišťuje ve spolupráci s městskou policií technický servis zařízení elektronické zabezpečovací signalizace na všech objektech ve vlastnictví města.

14. Zabezpečuje agendu centralizovaného nákupu elektrické energie pro město a jeho organizace.

15. Zajišťuje nezbytnou deratizaci na majetku města a navrhuje obecnou koordinaci postupu v této oblasti.