česky Deutsch English

Informace o kácení stromů

2.4.2020 (aktualizováno: 30.5.2020 16:19), Odbor správy majetku

Informace o kácení stromů jejichž vlastníkem je město

V této rubrice jsou uvedeny informace o kácení stromů, které vyžaduje povolení orgánu ochrany přírody. V Sokolově nejsou všechny stromy ve vlastnictví města, kdo je vlastníkem pozemku lze zjistit v katastru nemovitostí. S dotazem na kácení stromů jiných vlastníků se občané mohou obrátit na odbor životního prostředí.

Žádný strom v majetku města není pokácen bezdůvodně. Schvalování probíhá v několika stupních, konečné rozhodnutí vydává odbor životního protředí.

SAMOSPRÁVA 

 • obdržení podnětu (společenství vlastníků, občan…) nebo vlastní návrh města (špatný zdravotní stav stromu, nebezpečí vývratu, investiční činnost…), žádost o povolení kácení dřevin zde

 • komise životního prostředí ve spolupráci s arboristou – každý strom vždy posoudí na místě a následně doporučí/nedoporučí radě města ke kácení,

 • odbor správy majetku – každý strom vždy posoudí na místě, následně doporučí /nedoporučí radě města ke kácení,

 • rada města schválí/neschválí každý jednotlivý strom ke kácení. 

Rada města má vždy k dispozici fotodokumentaci stromu a mapový podklad místa, kde roste. Dále je seznámena s důvody, které byly uvedeny v žádosti o povolení kácení, s tím, kdo žádost podal, zda byly důvody shledány oprávněnými, se zdravotním stavem stromu a se stanovisky odboru správy majetku a komise životního prostředí (vždy je dána přednost neradikálnímu řešení).

STÁTNÍ SPRÁVA 

 • odbor životního prostředí městu povolí/nepovolí kácení a uloží náhradní výsadbu.

Náhradní výsadba za pokácené stromy bude v roce 2020 probíhat na podzim, který je pro zakořenění dřevin nejvhodnější.

Důvody, proč se kácí stromy, lze obecně shrnout do následujících bodů:

 • Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, s přítomností růstových defektů (např. tlakových vidlic), mechanicky poškozené a napadené patogenními organismy (např. dřevokaznými houbami), suché, přestárlé, s nízkou fyziologickou vitalitou.
 • Stromy v městském prostředí musejí odolávat extrémním podmínkám. Ohrožuje je sucho v ulicích, znečištění ovzduší, zasolení, agresivní psí moč, jsou mechanicky poškozovány auty či vandaly, často jsou vysazovány do nepřirozených půdních podmínek. V důsledku působení těchto faktorů mají stromy ve městech horší vitalitu, snáze podléhají chorobám, stárnou a odumírají daleko rychleji než stromy vysazené ve volné krajině.
 • Dřeviny se sníženou provozní bezpečností, s nedostatečnou odolností vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci, s narušeným kořenovým systémem, s defekty apod.
 • Dřeviny v dobrém zdravotním stavu, avšak v minulosti v dobré víře vysazené v bezprostřední blízkosti nemovitostí (budov, oplocení apod.), případně vysazené blízko sebe navzájem. Stromy z různých důvodů neperspektivní.
 • Stromy v blízkosti budov často nadměrně zastiňují byty občanů, případně budovy přímo narušují. Dřeviny v minulosti nahusto vysazené si dnes konkurují. Vykácením – probírkou slabších, poškozených či nevhodně větvených jedinců se tak podpoří optimální vývoj ostatních dřevin.
 • Dřeviny rostoucí v prostoru plánované stavby. Při řízení o povolení kácení je kladen důraz na zachování kvalitních, perspektivních dřevin. Odbor životního prostředí od stavebníků zároveň vyžaduje projekt sadových úprav, který řeší náhradní výsadbu za kácené dřeviny.
 • Dřeviny vysazené v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury (elektřina, plyn, vodovod apod.). Podle současných i dříve platných norem dřeviny nesmí být v ochranných pásmech sítí vysazovány. Kořenový systém sítě v průběhu let poškozuje a mnohdy znemožňuje opravy havárií. Při pozdějších rekonstrukcích je často nezbytné takové dřeviny pokácet, protože narušení kořenů stromů, kterému se obvykle při provádění výkopových prací nelze vyhnout, může znamenat ohrožení jejich stability v budoucnosti.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Dne 06.05.2020 byo nutné pokácet poškozený javor u dětského hřiště v ulici Sokolovská - bližší informace jsme uvedli na webových stránkách města.

Ing. Jaroslava Rohová, jaroslava.rohova@mu-sokolov.cz, 354 228 268