česky Deutsch English

Svatební obřady

21.9.2014 (aktualizováno: 10.6.2019 11:06), Odbor správních agend
Termíny sňatečných obřadů v roce 2019

12. 1. 2019

16. 2. 2019

16. 3. 2019

13. 4. 2019, 27. 4. 2019

18. 5. 2019

1. 6. 2019, 8. 6. 2019 (klášt. kostel), 15. 6. 2019, 22. 6. 2019 (klášt. kostel), 29. 6. 2019

13. 7. 2019, 20. 7. 2019, 27. 7. 2019

3. 8. 2019, 10. 8. 2019, 17. 8. 2019, 24. 8. 2019 (klášt. kostel), 31. 8. 2019

14. 9. 2019, 21. 9. 2019

12. 10. 2019

16. 11. 2019

14. 12. 2019

Sňatečné obřady se budou konat v obřadní síni sokolovského zámku mimo termíny s označením „klášterní kostel“, kdy se budou svatební obřady konat pouze v bývalém klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.

V případě zájmu snoubenců o jiný svatební termín bude účtován poplatek dle zákona o správních poplatcích a poplatek za služby schválený radou města. Svatební obřady v těchto mimořádných termínech budou uskutečňovány pouze v případě, kdy toto bude organizačně možné (personální a technické zabezpečení).

Fotografie obřadních síní

Obřadní síň sokolovského zámku

Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 1Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 2Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 3Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 4Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 5Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 6Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 7Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 8Obřadní síň v sokolovském zámečku, obrázek číslo 9

Chrámová síň kapucínského kláštera

Chrámová síň kapucínského kláštera, obrázek číslo 1Chrámová síň kapucínského kláštera, obrázek číslo 2

Informace pro snoubence

Formality k uzavření manželství se vyřizují na příslušném matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci vyplní předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství) a předloží jej spolu s doklady na matričním úřadě.

Snoubenec, který je občanem ČR a má v České republikce trvalý pobyt, předloží následující doklady:

  • rodný list,
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
  • potvrzení o stavu a pobytu (pro účel uzavření manželství nahrazuje občanský průkaz),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Snoubenec, který je cizincem k těmto dokladům dále předloží:

  • doklad o státním občanství (může nahradit cestovní pas),
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství vydaný domovským státem.

Všechny doklady vydané v cizině, musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Překlady musí být provedeny úředním tlumočníkem jmenovaným ministerstvem spravedlnosti.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví a nerozumí česky, nebo jsou neslyšící nebo němí, je nutné, aby při svatebním obřadu byl přítomen tlumočník. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Nejpozději v okamžiku uzavření manželství musí snoubenci před matričním úřadem prohlásit, jaké příjmení budou nadále užívat oni a jejich děti, tj.:

  • budou užívat příjmení společné tj. dosavadní příjmení muže nebo ženy,
  • každý bude užívat své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení ženicha nebo nevěsty,
  • budou užívat společné příjmení a ten z manželů, který mění své příjmení na společné, bude na druhém místě nadále uvádět a užívat příjmení, které dosud užíval.
Poplatky

Městský úřad Sokolov má uředně stanovenou obřadní místnost v prostorách sokolovského zámku. Sňatky jsou uskutečňovány v radou schválené obřadní termíny. V případě, že snoubenci žádají uzavřít manželství v jiný než radou schválený termín, je nutno uhradit správní poplatek 1.000,- Kč.

Dále matriční úřad nabízí možnost dle schváleného harmonogramu pro daný rok uskutečnit svatební obřad v prostorách klášterního kostela. Tyto obřady jsou spojeny s úhradou poplatku v celkové částce 3.420,- Kč.

Matriční úřad může na základě žádosti snoubenců povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu. Uskutečnění těchto obřadů je spojeno s úhradou poplatku v celkové částce 3.420,- Kč.

Nově matriční úřad nabízí možnost uzavřít sňatek v relaxační zahradě v Husových sadech s hudbou (harfa a flétna) za poplatek v celkové výši 6.324,- Kč (závisí na časových možnostech hudebníků) nebo bez hudby za poplatek v celkové výši 3.420,- Kč.

Průběh svatebního obřadu

Matriční úřad Sokolov uskutečňuje svatební obřady v obřadní síni sokolovského zámku nebo chrámové síni kapucínského kláštera. Na obou místech je zajištěna možnost parkování přímo u objektu. Povolení k vjezdu do sokolovského parku na parkoviště u zámečku poskytne matrika při objednání svatebního obřadu.

Snoubenci jsou povinni se dostavit k sjednanému svatebnímu obřadu včas. Pro zajištění plynulého chodu celého obřadního dne prosíme snoubence o dostatečnou časovou rezervu.

Snoubenci a všichni hosté jsou v obřadní síni přivítáni matrikářkou. Matrikářka organizuje a zajišťuje plynulý průběh celého svatebního obřadu. Při vstupu do obřadních prostor jsou snoubenci a jejich svědkové požádáni o předložení občanských průkazů. Svědkem může být osoba starší 18 let a osoba způsobilá k právním úkonům (občan ČR nebo cizinec). 

Matrikářka do protokolu o uzavření manželství doplní údaje o svědcích a poučí snoubence o průběhu svatebního obřadu. V případě, že snoubenci při objednání svatebního obřadu projevili zájem o zajištění fotografa, jsou nyní domluveny podrobnosti fotografování. Snoubencům je samozřejmě poskytnuta možnost zajištění svého soukromého fotografa nebo osoby zajišťující videozáznam. Tyto osoby jsou matrikářkou poučeny o chování v obřadní síni. Po doplnění svatebního protokolu jsou snoubenci a hosté seřazeni. Nejprve do obřadní síně vstupuje ženich, po jeho pravici matka, následně svědci, ostatní hosté a jako poslední do obřadní síně vstupuje nevěsta s otcem. Při vstupu do obřadní síně začne hrát hudba a všichni hosté jsou přivítáni zpěvem. Hudba hraje po celou dobu obřadu. Snoubenci a svědkové celou dobu svatebního obřadu stojí, pro ostatní hosty je k dispozici 28 křesel. V případě, že se svatební obřad uskutečňuje v chrámové síni kapucínského kláštera, je k dispozici až 200 židlí. I zde je hudební doprovod a zpěv. Po skončení svatebního obřadu je snoubencům poskytnuta možnost společného fotografování na nádvoří sokolovského zámku nebo prostorách kapucínského kláštera.

V souvislosti s uzavřením manželství upozorňujeme snoubence, že po uzavření manželství jsou povinni požádat do 15 pracovních dnů o výměnu občanských průkazů. Snoubenec, který měnil příjmení, si musí zajistit výměnu všech dalších osobních dokladů (cestovní pas, řidičský průkaz, zdravotní pojištění, atd.)

Manželům je dle dohody do týdne připraven k vyzvednutí nebo poštou odeslán oddací list.

Krásné prožití Vašeho svatebního dne přeje matrika Sokolov!