česky Deutsch English

Matriky

4.9.2014 (aktualizováno: 14.2.2020 8:59), Odbor správních agend

Odbor správních agend zajišťuje chod několika matrik. Pro pohodlí upřesňujeme postupy při vyřizování rozličných záležitostí právě na těchto matrikách.

Matrika narození

 1. O narození nového občana se úřad dozví z hlášení porodnice
 2. Při narození dítěte se rodiče dostaví na matriku takto:
  1. Dítě narozené v manželství - stačí, když se dostaví otec dítěte s občanskými průkazy obou rodičů a oddacím listem
  2. Dítě narozené mimo manželství - na matriku se musí dostavit oba rodiče s oběma rodnými listy a oběma občanskými průkazy
 3. Po jednání na matrice je vystaven zdarma rodný list dítěte
 4. Dále jsou rodiče informováni o nutnosti ihned zdravotně pojistit dítě a o možnosti požádat o vyplacení porodného a případných dalších dávek státní sociální podpory na odboru státní sociální podpory

Matrika manželství

 1. Občan si vyzvedne na matrice žádost
 2. Součástí žádosti je v souladu se zákonem prohlášení snoubenců, že vzájemně znají svůj zdravotní sta, majetkové vztahy, budoucí bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství
 3. Po vyplnění žádosti se snoubenci dostaví s rodnými listy, občanskými průkazy, případně s rozsudky o rozvodu nebo úmrtním listem předchozího manžela

Vybírané správní poplatky:

 • Při konání svatebního obřadu mimo stanovený obřadní den - 1.000 Kč
 • Při konání svatebního obřadu mimo úředně určenou obřadní místnost - 1.000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2.000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3.000 Kč
 • Obřadní místnost je v Sokolově umístěna na zámku; další možnosti míst pro uzavření manželství včetně všech poplatků, termínů pro daný rok a  popisu průběhu svatebního obřadu  v následujícím odkaze: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_spravnich_agend/obradni-sine-26056

Matrika úmrtí

 1. Nejprve musí občan na pohřební službu
 2. Na pohřební službě si lze domluvit vyřízení formalit
 3. V případě, že si občan bude zařizovat formality sám, se dostaví z pohřební služby, kde si domluvil termín pohřbu, na matriku
 4. Matrika je již informována o úmrtí z lékařského hlášení
 5. Na matriku občan s sebou vezme matriční doklady zemřelého: občanský průkaz, rodný list, případně oddací list, průkaz zdravotní pojišťovny, cestovní pas
 6. V případě, že bude mít matrika již k dispozici ohledací list, obdrží občan zdarma na počkání úmrtní list
 7. V případě, že matrika nebude mít ještě k dispozici ohledací list, domluví se s občanem , kdy si pro úmrtní list přijde nebo zda mu bude zaslán poštou
 8. Dále je pozůstalý občan informován o tom, kde lze žádat o příspěvek na pohřebné, kde žádat o vdovský nebo vdovecký důchod a jakým způsobem probíhá dědické řízení

Postup při ztrátě originálu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Občan se osobně dostaví nebo písemně požádá matriční úřad v místě matriční události (místo narození, místo sňatku, místo úmrtí) o vyhotovení duplikátu a po úhradě správního poplatku ve výši 100,-- Kč a po prokázání totožnosti mu bude doklad vyhotoven (případně zaslán poštou)

Užívání a změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení
Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení - poplatek 100 Kč
Jména nebo příjmení v ostatních případech - poplatek 1.000 Kč
Po rozvodu pouze na příjmení nejblíže předcházející nebo rodné (dřívější) do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu - bezplatně

Volba druhého jména - bezplatně

Dozor

Matrika obecního úřadu s rozšířenou působností vykonává dozor nad vedením matrik a metodickou a odbornou pomoc obecním úřadům pověřeným vedením matrik