česky Deutsch English

Informace o odboru

4.9.2014 (aktualizováno: 22.10.2018 13:45), Odbor správních agend

Mgr. Petra Procházková
vedoucí odboru
Co lze vyřídit na odboru správních agend
 • Občanské průkazy

 • Cestovní pasy

 • Evidence obyvatel – ohlašovna trvalých pobytů

 • Příjem žádostí o zprostředkovávání kontaktů

 • Matrika narození - rodné listy

 • Matrika manželství – oddací listy

 • Matrika úmrtí – úmrtní listy

 • Ověřování matričních dokladů

 • Zpracování podkladů pro zvláštní matriku

 • Ověřování podpisů a listin

 • Změna jména a příjmení

 • Voličské průkazy, seznamy voličů

 • Tyto záležitosti lze vyřídit na adrese Sokolov, Rokycanova 1929 v přízemí budovy „A“ a „B“

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Mgr. Petra Procházková
vedoucí odboru
petra.prochazkova@mu-sokolov.cz 354 228 215

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Kontakty“.

Doručovací adresa

Odbor správních agend
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podbrobné znění úkolů plněných odborem
 1. Zajišťuje vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.
 2. Provádí kompletní matriční agendu pro obce zařazené do správního obvodu města Sokolova, tj. pro Citice, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Sokolov, Svatavu a Těšovice.
 3. Vykonává metodickou činnost na úseku matrik.
 4. Provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů zařazených do správního obvodu města Sokolova, tj. u matričních úřadů Bukovan, Březové, Habartova, Horního Slavkova, Chodova, Kynšperka nad Ohří, Lokte, Lomnice a Nového Sedla.
 5. Ověřuje doklady vydané matričními úřady pro použití v cizině.
 6. Provádí správní řízení na úseku matriky.
 7. Rozhoduje o užívání a změně jména a příjmení pro správní obvod města Sokolova.
 8. Vyřizuje žádosti občanů o vydání dokladů – občanských průkazů a cestovních pasů.
 9. Provádí správní řízení a další úkoly spojené s agendou občanských průkazů a cestovních dokladů.
 10. Plní úkoly na úseku evidence obyvatel příslušné obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a ohlašovně trvalých pobytů.
 11. Provádí správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu ve městě Sokolově.
 12. Vede stálý seznam voličů a jeho dodatek.
 13. Vede evidenci voličských průkazů a na žádost občanů města Sokolov voličské průkazy vydává.
 14. Zajišťuje editaci volebních okrsků v informačním systému územní identifikace (ISÚI).
 15. Zabezpečuje ochranu osobních údajů.
 16. Poskytuje informace občanům v rozsahu svěřených kompetencí.
 17. Zabezpečuje v souladu s Kontrolním řádem města Sokolova řídící kontrolu.
 18. Zajišťuje shromažďování údajů o totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nacházejí se na správním území obce, a předávání údajů krajskému úřadu a do ústřední evidence dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 19. Vede přehled o ošatném a odměnách týkajících se svatebních obřadů.