česky Deutsch English

Evidence obyvatel, trvalé pobyty

4.9.2014 (aktualizováno: 13.1.2022 8:47), Odbor správních agend

Potřebuji si vyřídit ...

Trvalý pobyt

Adresa pro doručování

Výdej údajů z evidence obyvatel

Zprostředkování kontaktu


Trvalý pobyt

Změna místa trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kde a kdy situaci řešit?

Změnu místa trvalého pobytu provádí ohlašovna Městského úřadu Sokolov, v přízemí hlavní budovy. Dostavit se lze kdykoliv v úředních hodinách.

Podrobné informace o tom, kdo a jak ohlašuje změnu místa trvalého pobytu se lze dočíst na stránkách mvcr.cz.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v zahraničí zastupitelskému úřadu České republiky.

Kde a kdy situaci řešit?

Ukončení trvalého pobytu se oznamuje ohlašovně Městského úřadu Sokolov, v přízemí hlavní budovy. Dostavit se lze kdykoliv v úředních hodinách.

Podrobné informace o tom, kdo a jak oznamuje ukončení trvalého pobytu na území ČR se lze dočíst na stránkách mvcr.cz.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Kde a kdy situaci řešit?

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území města Sokolov rozhoduje ohlašovna Městského úřadu Sokolov ve správním řízení na základě podané žádosti. Žádost je možné podat osobně, písemně či prostřednictvím datové schránky.

Podrobné informace o tom, kdo a jak žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se lze dočíst na stránkách mvcr.cz

Žádost o sdělení trvale hlášených osob

Vlastník objektu (např. rodinného domu, bytu) může požádat o sdělení údajů občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese tohoto objektu.

Kde a kdy situaci řešit?

Požádat o sdělení lze na ohlašovně Městského úřadu Sokolov, v přízemí hlavní budovy. Požádat lze prostřednictví datové schránky, písemně nebo se lze dostavit osobně kdykoliv v úředních hodinách.

Formulář žádosti o sdělení trvale hlášených osob naleznete zde:

 Žádost o sdělení trvale hlášených osob


Adresa pro doručování

Občan může požádat o zavedení (změnu, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Kde a kdy situaci řešit?

Požádat o zavedení tzv. doručovací adresy může občan města Sokolova na ohlašovně Městského úřadu Sokolov, v přízemí hlavní budovy. Dostavit se lze kdykoliv v úředních hodinách.

Upozorňujeme, že doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, mobilní telefonní číslo ani adresa ve formě POSTE RESTANTE. Dále upozorňujeme, že na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.). K údaji o doručovací adrese nemají přístup a nebudou na ni doručovat jiné subjekty (např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, telefonní operátoři atd.).

Podrobné informace o tom, jak požádat o zavedení doručovací adresy se lze dočíst na stránkách mvcr.cz.


Výdej údajů ze systému evidence obyvatel

Občan může požádat o poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel vedených k jeho osobě a k osobě blízké. 

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Podrobné informace o tom, jak požádat o výdej údajů z ISEO se lze dočíst na stránkách mvcr.cz.

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO


Zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana ČR o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem ČR uvedeným v žádosti.

Kde a kdy situaci řešit?

Požádat o zprostředkování kontaktu může občan mimo jiné také na ohlašovně Městského úřadu Sokolov, v přízemí hlavní budovy. Dostavit se lze kdykoliv v úředních hodinách.

Žádost však nevyřizuje místní ohlašovna, ale je postoupena k vyřízení Ministerstvu vnitra!

Podrobné informace o tom, kdo a jak může požádat o zprostředkování kontaktu se lze dočíst na stránkách mvcr.cz.