česky Deutsch English

Oddělení sociální prevence a pomoci

1.3.2016 (aktualizováno: 5.12.2023 14:04), Odbor sociálních věcí
Bc. Jiřina Nováková
vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci

Oddělení sociální prevence a pomoci:

 • vykonává sociální kuratelu,
 • vede spisovou dokumentaci dětí, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana,
 • vyhledává ohrožené děti, které zanedbávají školní docházku, požívají a jsou závislé na alkoholu a jiných návykových látkách,
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilého,
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, policií a ostatními orgány a institucemi, vč. sdělování údajů,
 • kontroluje výkon ústavní a ochranné výchovy, děti v zařízeních navštěvuje,
 • účastní se v trestním a přestupkovém řízení,
 • prošetřuje rodinné a výchovné podmínky,
 • navštěvuje dítě, které je ve výkonu vazby, či trestu odnětí svobody,
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, pořádá případové konference,
 • rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou dodržována,
 • může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc,
 • sociální poradenství především seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám v hmotné nouzi,
 • zapojení seniorů  a osob se zdravotním postižením do kulturního a společenského života, 
 • organizujeme akce pro seniory,
 • sociální kurátor pro dospělé občany poskytuje služby pro klienty ohrožené sociálním vyloučením,
 • vydávání parkovacích průkazů pro zdravotně postižené osoby,
 • zprostředkování pomoci prostřednictvím sociálních služeb,
 • správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
 • veřejné opatrovnictví.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí