česky Deutsch English

Oddělení péče o rodinu a dítě

20.9.2014 (aktualizováno: 29.3.2023 13:26), Odbor sociálních věcí
Bc. Petra Valašíková
vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě

Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen SPO) se rozumí:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

SPO se zaměřuje na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají, zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičů,
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život – zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, spáchaly trestný čin, atd.,
 • které se opakované dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, lidskou důstojnost, atd.,
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jiných odpovědných osob za výchovu,
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů.
Upozornění na práva a povinnosti občanů v sociálně-právní ochraně dětí:
 • Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.
 • Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.
 • Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.
 • Státní orgány, školy, zdravotnická zařízení jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o dítě, na které se zaměřuje SPOD (viz výše).
 • Každý, kdo se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezme dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Kompetence pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte jsou vymezeny především zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem č. 89/2012 Sb., občanký zákoník, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, zákonem č. 40/2009 Sb, trestní zákoník.

Na oddělení péče o rodinu a děti, které je součástí orgánu sociálně právní ochrany dětí působí tito kvalifikovaní sociální pracovníci
 1. terénní sociální pracovník, který
  • vyhledává ohrožené děti, zabezpečuje okamžitou pomoc,
  • výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí,
  • prošetřuje rodinné a výchovné podmínky šetřením v rodině, škole, atd.,
  • spolupracuje s ostatními orgány a organizacemi v oblasti SPO – škola, policie, zdravotnická zařízení,
  • preventivní a poradenská činnost,
  • podává podněty soudu na výchovná opatření, na nařízení (prodloužení, zrušení) ústavní výchovy, vyslovení nezájmu rodičů,
  • kontroluje výkon ústavní výchovy u nezletilých, prověřuje prostředí v rodinách těchto dětí.
 2. sociální pracovník pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti, který
  • přijímá a bezprostředně prověřuje oznámení o podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dětí,
  • výkon funkce opatrovníka dítěte,
  • provádí šetření v rodině, škole, v místě, kde se dítě zdržuje,
  • zprostředkovává odbornou pomoc,
  • spolupracuje s policií.
 3. sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči, který
  • vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou péči,
  • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
  • přijímá a eviduje žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,
  • poskytuje poradenskou pomoc,
  • výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilého dítěte,
  • sleduje vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Doplňující informace k vyřizování žádostí o osvojení a pěstounské péči

Žadatelé, kteří mají zájem o zařazení do evidence osob vhodných stát se  osvojiteli či pěstouny, si mohou vytisknout  formuláře na zdejších stránkách Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov, avšak důležité je, se před jejich vyplňováním dostavit na MěÚ Sokolov, OSV, Karla Hynka Máchy 1275, kde jim odpovědné pracovnice podají další podrobné informace, které pro zprostředkování jsou důležité a podstatné (např. doložení oddacího listu, rozsudek o rozvodu, rodné listy, fotografie a další)

kontakty :

Mgr. Kristýna Košňářová    354 228 127

Eva Polesná, DiS.               354 228 126

Bc. Dana Lovečková 354 228 105

Formuláře

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o povolení náhradní rodinné péče (457 kB, pdf)
Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče, část A (264 kB, pdf)
Dotazník pro žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče, část B (218 kB, pdf)
Zpráva o zdravotním stavu žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče (286 kB, pdf)
Hodnocení zaměstnavatele žadatele o svěření dítěte do náhradní rodinné péče (nepovinné) (199 kB, pdf)

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

OBECNÉ SEZNÁMENÍ -STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY (362 kB, pdf)
Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost (364 kB, pdf)
Příloha S 1 - 1 (obvody) (407 kB, pdf)
Příloha S 1 - 2 (instrukce pro pohotovost) (193 kB, pdf)
Standard č. 2 - Prostředí a podmínky (481 kB, pdf)
Příloha S 2 - 1 (271 kB, pdf)
Příloha S 2 - 2 (ochr.pomůcky) (371 kB, pdf)
Standard č. 3 - Informovanost o výkonu SPO (477 kB, pdf)
Příloha S 3 - 1 (351 kB, pdf)
Standard č. 4 - Personální zabezpečení (709 kB, pdf)
Příloha S 4 - 1 (367 kB, pdf)
Příloha S 4 - 2 (416 kB, pdf)
Standard č. 5 - Přijímání a zaškolování (564 kB, pdf)
Příloha S 5 - 1 (370 kB, pdf)
Standard č. 6 - Profesní rozvoj zaměstnanců (378 kB, pdf)
Standard č. 7 - Prevence (291 kB, pdf)
Standard č. 8 - Přijetí oznámení,... (483 kB, pdf)
Příloha S 8 - 1 (282 kB, pdf)
Příloha S 8 - 2 (354 kB, pdf)
Standard č. 9 - Jednání, vyhodnocování, IPOD (403 kB, pdf)
Standard č. 10 - Kontrola případu (270 kB, pdf)
Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace (402 kB, pdf)
Standard č. 12 - Dokumentace o výkonu SPOD (221 kB, pdf)
Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížnosti (275 kB, pdf)
Příloha S 13 - 1 (stížnosti) (201 kB, pdf)
Standard č. 14 - Návaznost výkonu SPOD (401 kB, pdf)
Standard č. 15 - Dohoda o výkonu PP (368 kB, pdf)
Standard č. 16 - Předávání informací v rámci výkonu PP (364 kB, pdf)
Standard č. 17- změna situace (357 kB, pdf)

Standardy vytvořené v rámci projektu Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/C2.00008. Více o projektu naleznete zde.

Informace pro děti: Letáček pro děti (233 kB, pdf)
Informace pro rodiče: Letáček pro rodiče (228 kB, pdf)