česky Deutsch English

Informace o odboru

20.9.2014 (aktualizováno: 25.3.2019 14:23), Odbor sociálních věcí

Bc. Jana Škornová
vedoucí odboru
STRUKTURA ODBORU
 1. oddělení péče o rodinu a dítě
 2. oddělení sociální prevence
 3. pracovníci nezařazení do oddělení

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 12:00
Důležité kontakty

Telefon: 354 228 200 (ústředna)
Fax: 353 221 857
URL: www.sokolov.cz
El. podatelna: epodatelna@mu-sokolov.cz
ID datové schránky: 6xmbrxu

Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Jana Škornová
vedoucí odboru
jana.skornova@mu-sokolov.cz

354 228 142
724 158 882

Bc. Hana Trefilová
vedoucí oddělení sociální prevence

hana.trefilova@mu-sokolov.cz

354 228 139
731 689 853

Bc. Petra Valašíková
vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě

zástupce vedoucí odboru

petra.valasikova@mu-sokolov.cz

354 228 135
731 689 839

Bc. Jiřina Hlasivcová,
parkovací průkazy pro osoby zdravotně postižené

jirina.hlasivcova@mu-sokolov.cz

354 228 125

702 177 327

Bc. Iveta Růžičková
Senior Expres

iveta.ruzickova@mu-sokolov.cz

354 228 144

702 177 328

Bc. Jana Zoubková Suchá
nízkonákladové byty pro seniory

jana.sucha@mu-sokolov.cz

354 228 109

702 177 326

Martina Doubková, DiS.
dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí

martina.doubkova@mu-sokolov.cz 354 228 113

SENIOR EXPRES

778 762 418

Další kontakty naleznete v navigační nabídce „Kontakty“.

DORUČOVACÍ ADRESA

Městský úřad Sokolov
odbor sociálních věcí
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Sídlo odboru sociálních věcí: Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov

Co lze vyřídit na odboru sociálních věcí
 • Získat pomoc při řešení tíživých životních situací.
 • Zprostředkování sociálních služeb.
 • Nízkonákladové byty pro seniory a zdravotně postižené občany.
 • Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění.
 • Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Dotace na podporu sociálních služeb.
 • Pomoc při ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.
 • Ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění.
 • Působení směřující obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině.
 • Distribuce lékařských předpisů označených modrým pruhem

Jako zvláštní orgán starosty obce je zřízena komise pro sociálně právní ochranu dětí, která navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání, doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy. Komise koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany ke zřízení zařízení sociálně právní ochrany.

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2008 Sb. ze dne 6. února 2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů zabezpečuje výrobu a distribuci lékařských předpisů označených modrým pruhem u smluvně zajištěného výrobce těchto tiskopisů, a to na základě objednávek poskytovatelů nebo fyzických osob nebo právnických osob oprávněných k výkonu odborných veterinárních činností s místem výkonu těchto činností ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pro širokou veřejnost je vydáván Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Sokolově: Katalog poskytovatelů sociálních služeb 2019. Jeho tištěnou verzi je možno bezplatně získat na odboru sociálních věcí.
Vpřípadě, že se potýkáte s problémem, je dobré vědět, kam se obrátit o radu nebo pomoc. Jako pomůcku Vám nabízíme interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb města Sokolova. Naleznete zde základní informace vztahující se k cílovým skupinám a kontakty na organizace poskytující sociální služby. Více se dozvíte na webových stránkách poskytovatelů popř. máte možnost využít bezplatné sociální poradenství, kteréhokoliv poskytovatele sociálních služeb nebo sociálních pracovníků odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov.

Poskytované služby

Pracovníci odboru sociálních služeb poskytují sociální poradenství především seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám v hmotné nouzi – pomáhají občanům řešit nepříznivou sociální situaci způsobenou oslabením nebo ztrátou schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím nebo z jiných závažných důvodů. Pracovníci napomáhají řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění osob a jejich ochranu před sociálním vyloučením. Dále napomáháme v zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením do kulturního a společenského života, spolupracujeme s komisí sociální a zdravotní, orgány státní správy, obcemi i neziskovými organizacemi. Spolupracuje např. s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karlovy Vary, organizujeme akce pro seniory atd. Součástí odboru je kurátor pro dospělé občany, který poskytuje služby pro klienty ohrožené sociálním vyloučením.

Nízkonákladové byty pro seniory

Přijímáme žádosti o přidělení nízkonákladových bytů pro seniory - Jiřího z Poděbrad 2046, Komenského 113 a Hornická 1595, Sokolov. U těchto žádostí provádíme sociální šetření. O přidělení bytů rozhoduje Rada města Sokolova.

Stáhněte si podrobná pravidla: Pravidla pro přidělování nízkonákladových bytů pro seniory (96 kB, pdf)
Stáhněte si žádost o přidělení: Žádost o přidělení nízkonákladového bytu pro seniory (94 kB, pdf)

Senior Expres

Od 1. 12. 2015 město Sokolov poskytuje službu Senior Expres. Tato služba je provozována v pracovních dnech, v době od 7:00 do 15:00 hodin. Senior Expres je určen občanům s trvalým pobytem na území města Sokolova ve věku 70+ nebo dospělým osobám vlastnícím průkaz ZTP, ZTP/P. Doprava jen po Sokolově.

 • Jízdu se Senior Expres lze objednat na telefonním čísle: 778 762 418.
 • Cena nástupu do vozidla je 15 Kč.

Pro použití služby je potřeba zřídit průkaz Senior Expres. Vystavení průkazů zajišťuje odbor sociálních věcí při Městském úřadu Sokolov v ulici Karla Hynka Máchy 1275 (budova C).

Pro vystavení průkazu je nutné doložit:

 • vyplněnou Žádost o poskytnutí služby SENIOR EXPRES Sokolov (viz níže),
 • předložit občanský průkaz,
 • průkaz ZTP, ZTP/P, pokud je osoba mladší 70 let a je jeho vlastníkem,
 • fotografii (velikost jako na doklady).

Úřední hodiny: PO, ST 8:00 – 17:00 hodin; ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hodin, PÁ 8:00 – 12:00. V případě, že si osoba nemůže sama zřídit průkaz Senior Expres, může jej za ni vyřídit jiná osoba – více informací na tel. čísle 354 228 144.

Žádost o průkaz Senior Expres: Žádost Senior Expres (61 kB, doc)

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Pracovníci OSV rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění ve smyslu zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat.

Stáhněte si formulář žádosti: Návrh zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (81 kB, pdf)

Veřejné opatrovnictví

Vedeme evidenci občanů města Sokolova, kteří byli omezeni na svéprávnosti, vyhledává vhodné osoby pro výkon funkce opatrovníka, provádí sociální šetření v rodinách osob omezených na svéprávnosti a podává příslušnému okresnímu soudu zprávy o výsledcích šetření.
V případech, kdy není v okruhu blízkých osob nalezen vhodný opatrovník, vykonává funkci opatrovníka těmto osobám město Sokolov. Pracovníci OSV vykonávají za město Sokolov funkci opatrovníka více než 40 osobám, které byly omezeny na svéprávosti. Tyto osoby pracovníci zastupují při právních úkonech a spravují finanční prostředky vč. jejich movitého i nemovitého majetku.

Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Na odboru sociálních věcí je možné získat parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením. Tzv. evropský parkovací průkaz je opatřen fotografií osoby se zdravotním postižením a jejím podpisem. Pro vydání nového parkovacího průkazu je nutné se osobně dostavit na odbor sociálních věcí (přízemí, kancelář č. 110), s sebou přinést občasnký průkaz, průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P), aktuální fotografii velikosti 35x45 mm. Parkovací průkaz opravňuje držitele k parkovanání podle právního režimu členského státu, v němž pobývá.

Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb

Odbor zpracovává žádosti o poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dotace jsou realizovány prostřednictvím Fondu sociální podpory.
Pravidla pro poskytování dotací a formulář žádosti je ke stažení zde:


Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb (372 kB, pdf)

Žádost o dotaci (PDF) (377 kB, pdf)
Žádost o dotaci (Word) (33 kB, docx)

Finanční vypořádání dotace (PDF) (198 kB, pdf)
Finanční vypořádání dotace (Word) (24 kB, docx)

Přílohy Čestná prohlášení jsou povinnou součástí k žádosti grantového systému:

Interaktivní sociální poradce

V případě, že se potýkáte s problémem, je dobré vědět, kam se obrátit o radu nebo pomoc. Jako pomůcku Vám nabízíme interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb města Sokolova. Naleznete zde základní informace vztahující se k cílovým skupinám a kontakty na organizace poskytující sociální služby . Více se dozvíte na webových stránkách poskytovatelů popř. máte možnost využít bezplatné sociální poradenství, kteréhokoliv poskytovatele sociálních služeb nebo sociálních pracovníků odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov.

Poskytování dotace na podporu integrace těžce zdravotně postižených dětí