česky Deutsch English

Úsek školství

18.9.2014 (aktualizováno: 17.5.2023 6:59), Úsek školství

Město Sokolov zřizuje celkem 7 mateřských škol, 5 základních škol, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu. Jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

Rozsah činností plněných na úseku škol a školských zařízení zřízených městem:
 1. Vykonává státní správu a samosprávu ve školství v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školy a školská zařízení zřizované městem (příspěvkové organizace – dále jen „PO“).
 2. Připravuje podklady pro zřízení, sloučení, případně zrušení škol a školských zařízení.
 3. Spolupracuje se samostatným oddělením interního auditu při kontrolách na školách a školských zařízeních ve věci hospodaření se svěřeným majetkem.
 4. Sleduje: využití kapacity ve školských zařízeních a zabezpečuje řídící kontrolu v souladu s Kontrolním řádem města Sokolova.
 5. Předkládá radě města návrhy týkající se:
  a) výjimek z počtu dětí ve třídách, školách, školních družinách a klubech,
  b) změn školských obvodů.
 6. Předkládá radě města návrh na odvolání ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Sokolovem.
 7. Organizuje konkurzní řízení pro obsazení místa ředitele výše uvedených zařízení.
 8. Předkládá radě města na základě výsledků konkurzního řízení návrh na jmenování ředitelů příspěvkových organizací.
 9. Předkládá radě města ke schválení návrh platů a odměn ředitelů škol a školských zařízení, zřízených městem v souladu s Pravidly pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem.
 10. Předkládá radě města návrhy na úpravy a změny Pravidel pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem.
 11. Zabezpečuje činnost tajemníka školské komise rady města.
 12. Zabezpečuje činnost tajemníka sportovní komise rady města.
 13. Vede agendu mezd ředitelů příspěvkových organizací včetně sledování platových postupů.
 14. Zajišťuje zpracování rozpočtu příjmové a výdajové části na úseku školství.
 15. Zpracovává rozbory hospodaření na úseku školství.
 16. Eviduje stížnosti, zajišťuje jejich řešení a v případě potřeby postupuje dalším orgánům, např. České školní inspekci.
 17. Provádí metodickou a konzultační činnost pro ředitele škol a školských zařízení.
 18. Předává radě města za účelem vydání souhlasu žádosti příspěvkových organizací o nabytí majetku děděním či darem, o nabytí hmotného movitého majetku, nehmotného majetku či motorového vozidla, o přijetí peněžitého daru účelově neurčeného a o pronájem či výpůjčku nebytových prostor.
 19. Předkládá radě města nabídky příspěvkových organizací na bezúplatný převod trvale nepotřebného majetku do vlastnictví města, resp. žádosti o vydání souhlasu k převodu takového majetku do vlastnictví jiné osoby.
 20. Zajišťuje uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím zřízených městem a plní související povinnosti.

Plnění úkolů na úseku kompetencí obce III:
 1. V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu,
  • provádí tzv. dohodovací řízení škol a školských zařízení o rozpočtu a předkládá sumarizace krajskému úřadu a naopak předává informace z krajského úřadu jednotlivým školám a školským zařízením,
  • zajišťuje komplexní úpravy rozpočtu na základě žádostí škol a školských zařízení,
  • pravidelně sleduje dodržování rozpisu rozpočtu na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje škol a školských zařízení,
  • provádí inventuru mzdových prostředků škol a školských zařízení,
  • provádí normativní výpočet potřeby mzdových prostředků škol a školských zařízení v návaznosti na výkony (počet dětí, žáků),
  • zajišťuje metodickou a konzultační pomoc v oblasti efektivního využívání finančních prostředků v návaznosti na normativní počet zaměstnanců škol a školských zařízení,
  • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a MŠMT,
  • ve spolupráci s řediteli škol koordinuje vykazování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádí kontroly, řeší závažné i orientační chyby,
  • zpracovává protokoly o dodaných výkazech pro MŠMT.
 2. Zajišťuje a zpracovává evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá radě města a Krajskému úřadu Karlovarského kraje zprávu o stavu válečných hrobů a pietních míst, pravidelně provádí jejich kontrolu, spolupracuje v této oblasti s Krajským úřadem KK a Ministerstvem obrany ČR.