česky Deutsch English

Úsek kultury

17.9.2014 (aktualizováno: 18.5.2023 11:47), Úsek kultury
Plnění úkolů na úseku kultury, propagace a cestovního ruchu:
 1. Zajišťuje nákup a vydávání propagačních předmětů, vede sklad těchto předmětů.
 2. Koordinuje spolupráci při vydávání propagačních materiálů mezi Sokolovským infocentrem a městem.
 3. Předkládá radě města ke schválení žádosti o použití znaku města.
 4. Rozhoduje o žádostech o udělení souhlasu s užitím loga města.
 5. Zabezpečuje činnost tajemníka komise vnějších vztahů, cestovního ruchu a kultury rady města.
 6. Koordinuje ve spolupráci s MDK, DDM, školami a sportovními kluby realizaci kulturních a sportovních akcí.
 7. Zodpovídá za vedení městské kroniky.
 8. Spolupracuje s kulturními a dalšími institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu (např. Infocentrem Sokolov).
 9. Zajišťuje akce vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, nákup drobných dárků a zápis do kroniky, uctění památky obětem druhé světové války (Květnové oslavy) včetně Dne veteránů.
 10. Vede sklad drobných dárků a přehled o ošatném a odměnách týkajících se služeb při občanských obřadech, uvedených v bodě 9.
 11. U zvlášť význačných životních jubileí občanů, t.j. 90 let a výše, organizuje přímé gratulace jubilantům za účasti člena vedení města.
 12. Zajišťuje zpracování rozpočtů příjmové a výdajové části na úseku kultury, propagace a cestovního ruchu.
 13. Zpracovává rozbory hospodaření na úseku kultury, propagace a cestovního ruchu.
 14. Předkládá radě města návrh na odvolání ředitele MDK a MK.
 15. Organizuje konkurzní řízení pro obsazení místa ředitele výše uvedených příspěvkových organizací.
 16. Předkládá radě města na základě výsledků konkurzního řízení návrh na jmenování ředitele výše uvedených příspěvkových organizací.
 17. Předkládá radě města ke schválení návrh platů a odměn ředitelů MDK a MK v souladu s Pravidly pro stanovení platů a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem.
 18. Organizačně zajišťuje akci „Slavnostní oceňování žáků a studentů“ na konci školního roku.
 19. Organizačně zajišťuje na Den učitelů akci „Slavnostní předávání plakety J. A. Komenského“.
 20. Organizačně zajišťuje předávání pamětních medailí maturantům města.
 21. Organizačně zajišťuje akci „Kufřík pro prvňáčky“ na první školní den nového školního roku.
 22. Zodpovídá za pokladnu pro SPOZ.
 23. Organizačně pomáhá zajišťovat propagační akce města.
 24. Zpracovává podklady pro RM u žádostí o poskytnutí příspěvků či darů na základě projednaných v příslušných komisích rady města.
 25. Spolupracuje s úsekem finanční kontroly při kontrolách na kulturních zařízeních příspěvkových organizací města.
 26. Odpovídá za agendu jednotného vizuálního stylu, zajišťuje jeho aktualizaci a správné využívání dle manuálu JVS.
 27. Rozhoduje o poskytování věcných darů v hodnotě do 5 000 Kč v jednom kalendářním roce 
 • za účelem propagace města fyzické nebo právnické osobě,
 • za účelem ocenění občana města při životním jubileu,
 • za účelem ocenění žáka nebo studenta za zvlášť studijní nebo občanský počin,
 • jako upomínky občanu města při narození (vítání občánků) a
 • jako upomínky novomanželům při svatebním obřadu.

          RM může stanovit zvláštní podmínky poskytování věcných darů. 

     28. Zajišťuje zveřejnění informace o termínu konání akce, při níž je doba nočního klidu vymezena kratší nebo žádnou dobou nebo při níž neplatí zákaz požívání alkoholických nápojů na úřední desce.