česky Deutsch English

Sdělení občanům

17.4.2015 (aktualizováno: 26.9.2018 9:52), Odbor rozvoje města

Parkování couváním do šikmých stání v ulici Třebízského za hlavní poštou a v ulici Slovenská (za dialýzou)

Tento způsob byl navržen s ohledem na větší bezpečnost účastníku silničního provozu. V první řadě má řidič lepší přehled o okolních autech, po celou dobu couvání na parkovací místo může lépe odhadovat vzdálenost od okolních vozidel a to hlavně díky zpětným zrcátkům po stranách. Součástí některých aut jsou i různé parkovací senzory, s nimiž půjde zacouvání snadněji. Nejnovější potom disponují asistentem, který snímá okolí auta a zavede řidiče na zvolené místo.

Za druhé je lepší vyjíždět z parkovacího místa popředu. S couváním do silnice je spojeno jedno velké riziko, a sice nedostatečný rozhled. Abyste se mohli podívat, jestli je nacouvání do silnice bezpečné, musíte nejdříve vyjet více jak polovinou vozu, než uvidíte na jízdní pruh. Pokud jste do parkovacího místa zacouvali a stojíte naopak – tedy předkem k silnici – získáváte tím kompletní přehled o svém okolí a nemusíte se stresovat s prudkým vycouváním a následným rychlým vyjetím na komunikaci.

Další skutečností je, že většina řidičů, kteří v zimním období ve spěchu očistí pouze zamrzlé přední okno, pak následně při vyjíždění z parkovacího místa couváním, nemají prakticky žádný přehled o situaci za vozidlem.

Důležitou výhodou zacouvání do parkovací místa je ochrana vystupujících osob, zvláště dětí, které při zajetí vozidlem do parkovacího místa popředu, vystupují ze zadní části vozidla přímo do komunikace a hrozí jim tak nebezpečí střetu s projíždějícím vozidlem. Toto riziko se velmi sníží, pokud vozidlo do parkovacího místa zacouvá a osoby vystupují mimo komunikaci, v lepším případě na chodník (zdroj: Jan Veselovský, https://www.autozive.cz/category/rady-automobilistum/.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Parkoviště v ulici Slovenská“

Dne 08.08.2018 budou zahájeny stavební práce na vybudování nového parkoviště pod opěrnou zdí za objektem dialýzy a nových šikmých a podélných stání na komunikaci spojující ulice Slovenská a Seifertova. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v místě stávající odstavné plochy pod opěrnou zdí a dále k částečné uzavírce v úseku komunikace spojující ulice Slovenská a Seifertova. Částečná i přechodná uzavírka je stanovena do 30.11.2018. K datu 30.11.2018 by měly být rovněž ukončeny veškeré stavební práce.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne a za pochopení a trpělivost v průběhu realizace.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část Křižovatka

Dne 30.07.2018 byly zahájeny stavební úpravy Křižovatky (oblast "náměstíčka") v ulici Spartakiádní u prodejny VINAPO. V rámci stavby budou vytvořeny zpevněné plochy, doplněn mobiliář, provedeny nové výsadby vč. dodávky rostlin, doplněna osvětlovací soustava veřejného osvětlení a provedeny přeložky kabelů vysokého a nízkého napětí. Termín dokončení stavby je polovina října 2018.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací „Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov

Dne 18.06.2018 budou zahájeny přípravné stavební práce na opravě komunikace v ulici Marie Majerové, jejíchž součástí bude i vybudování dalších 9 nových podélných stání a úprava 18 šikmých stání. Rovněž bude zrealizována výstavba nového parkoviště s celkovým počtem 47 míst.  Od 15.6.2018 bude komunikace osazena dopravními značkami vymezujícími místa se zákazem zastavení. Úplná uzavírka v úseku prováděných prací proběhne v termínu od 07.07.2018 do 31.08.2018. Dobu uzavírky se budeme snažit na dobu nezbytně nutnou pro provádění prací. Ukončení všech plánovaných prací je stanoveno na 31.8.2018.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/parkoviste-v-ul--majerova-38228

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkoviště „K + R“ v Sokolově

K+R

Jak již bylo avizováno v článku z února letošního roku, uveřejněného na stránkách města, přibyla v Sokolově parkovací stání s možností pro krátkodobé parkování s označením K + R. Jmenovitě v ulici Maxima Gorkého u ZŠ Rokycanova, tzv. „centrálky“ v místě bývalého vyhrazeného místa pro zásobování s rozšířením na celkový počet 4 parkovacích míst. Dále pak dokončením „Parkoviště v ulici Křižíkova“ vznikla před základní školou 4 místa se stejným charakterem využívání. Osazené dopravní značky budou doplněny dodatkovou tabulkou, která upřesní dny a hodiny platnosti značky, aby bylo možné vyhrazená parkovací místa využívat mimo stanovenou dobu ke standardnímu parkování.  I když se nejedná o novou značku, není mezi motoristy její význam příliš znám, a proto si dovolujeme poskytnou pár informaci z veřejně přístupných a dostupných encyklopedických zdrojů.

K+R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď) je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Umožňuje zřizování parkovacích míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží a jiných terminálů, zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a sportovních středisek, případně u škol. Je určena pro sdílenou automobilovou dopravu, kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle své cesty. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru.

Využívání této značky je poměrně rozsáhlé, v případě města Sokolov se samozřejmě v prvé řadě jedná o dopravu dětí do školy a následně odvoz ze školy, popřípadě zájmových kroužků či jiných školních aktivit, s důrazem na zajištění co největší možné bezpečnosti vystupujících a nastupujících školáků.

V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. Vyhláška stanoví, že tato značka s označením IP 13e označuje „parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob“; zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob. Před zavedením této značky bylo možné je označovat například jako parkoviště s omezenou dobou stání do 5 minut nebo značkou zákazu zastavení s dodatkovou tabulkou, která popíše výjimky (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%2BR).

Věříme, že i přes prvotní nedůvěru v nový způsob parkování přinese tato změna do budoucna spojenost a ocení ji nejen rodiče žáků základních škol.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení stavebních prací  „Stavební úpravy komunikace ulice Nábřeží Petra Bezruče“

Dne 31.03.2018 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace ulice Nábřeží Petra Bezruče. Stavební práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Karla Havlíčka Borovského po křižovatku s ulicí Odboje. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v úseku od křižovatky s ulicí Karla Havlíčka Borovského po odbočku na most přes Lobezský potok a k částečné uzavírce od mostu přes Lobezský potok po odbočku do ulice Odboje. Uzavírka proběhne v termínu od 31.03.2018 do 31.08.2018. Po dobu uzavírky bude parkování zajištěno na náměstí Budovatelů, kde bude za tímto účelem rozšířena stávající provizorní parkovací plocha.

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/*stavebni-upravy-petra-bezruce-38091

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víceúčelové hřiště Bohemia

Město Sokolov zrušilo s platností od 1.4.2017 poplatek 200 Kč za užívání víceúčelového hřiště Bohemia. Zájemci o rezervaci hřiště si mohou i nadále rezervovat termín u správce hřiště na tel. čísle 724 431 074. V případě potřeby výpůjčky sportovního náčiní, je možné toto si zapůjčit na základě vratné kauce 200 Kč v Občerstvení na Bohemce.

Odbor rozvoje města