česky Deutsch English

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – retence dešťových vod

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 14.04.2021 - 30.09.2021

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012918

LOGA

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je vybudování nové dešťové kanalizace v areálu Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 a instalace dvou retenčních nádrží. Dešťové vody ze střech školy budou zdržovány v nádržích a dále využívány pro zalévání okolní zeleně a v parných dnech na ochlazování zpevněných ploch.

ZHOTOVITEL AKCE: DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o., vybrán na základě výsledků zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1877.html

FINANCOVÁNÍ:

V 11/2020 byla městu Sokolov schválena žádost o dotaci podané do Výzvy č. 144  Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (viz https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151)

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Podporovaná aktivita 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Životní prostředí.

 

Celkové náklady akce: 3 099 807,09 Kč včetně DPH

Požadovaná výše dotace: 2 634 836,02 Kč (85%)

Podíl města: 464 971,07 Kč (15%)

FOTO/DOKUMENTACE:

Retence Běžecká

Retence Běžecká

Retence Běžecká