česky Deutsch English

Systematizace strategického řízení a plánování s důrazem na následnou implementaci projektových opatření

Loga 89

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2010 - 31.07.2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00024

Záměrem projektu bylo přezkoumat současný způsob řízení investičních i neinvestičních projektů na Městském úřadě v Sokolově a nastavit výkonnější systém projektového řízení. Snahou bylo rovněž provést aktualizaci strategických rozvojových dokumentů města a přizpůsobit je současným podmínkám. Celá akce probíhá pod záštitou odboru rozvoje města, který na realizaci spolupracuje s vysoutěženými dodavateli AutoCont CZ a.s. a Proces - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. V současné době se blíží plánované ukončení projektu, a tak přinášíme krátký přehled naplnění jeho cílů.

V oblasti strategického řízení bylo dosaženo významného úspěchu, prostřednictvím zpracování nového „Strategického plánu udržitelného rozvoje města Sokolov“ s výhledem do roku 2025. Plán byl dne 10. 11. 2011 schválen zastupitelstvem města a do procesu jeho zpracování byli zapojeni i samotní občané města, kteří prostřednictvím dotazníkového šetření vyjadřovali své představy o budoucím rozvoji města. Informace získané z průzkumu veřejného mínění poté sloužily jako podněty k jednání pracovních skupin, kde zástupci z řad zaměstnanců MěÚ a vedení města zpracovali návrhovou část dokumentu. Za účelem zavedení strategického plánu do struktury MěÚ byl poté zpracován „Procesní model“ a pro účely komunikace strategických cílů veřejnosti další podpůrný dokument „Marketingová strategie“. Zároveň byl vypracován „Integrovaný plán rozvoje města Sokolov“, který vychází z nadstavbového strategického plánu s cílem řešení problémů konkrétních rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů EU. Hlavním strategickým dokumentem města je tedy Strategického plánu udržitelného rozvoje, který se skládá ze 3 částí:

  1. Část A - Profil města, Socioekonomická analýza (3942 kB, pdf)
  2. Část B - Návrhová část (473 kB, pdf)
  3. Část C - Akční plán (817 kB, pdf)

Z hlediska projektového řízení byl na městském úřadě zaveden systém Microsoft Project. Tento nástroj pro potřeby řízení investičních a neinvestičních projektů umožňuje jednotnou evidenci všech projektů, včetně sledování harmonogramů jejich plnění z časového hlediska. V současnosti probíhá propojení s ekonomickým systémem úřadu, což přinese výhodu automatického přenosu nákladových dat o projektech. V rámci provedených změn v projektovém i strategickém řízení proběhla také školení všech dotčených zaměstnanců vybraných zástupců z řad vedení a zastupitelů města.

Vyjma výše popsaných přínosů projektu došlo také k založení investičního oddělení při odboru rozvoje města, vedeným Hanou Hůlovou. Vytvořené oddělení vzniklo sjednocením stávajících zaměstnanců městského úřadu, kteří mají v pracovní náplni mimo jiné plánování a realizaci projektů v režii města a zajišťování agendy správy dotací. Nově budou také zajišťovat monitoring naplňování strategického plánu a předkládat pravidelné zprávy zastupitelům města o postupné realizaci strategických cílů města.