česky Deutsch English

Sběrný dvůr - SOTES

Logo Operační program životní prostředí

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 09.03.2012 - 31.01.2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/10.08671

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropské unie – Fond soudržnosti, a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí, 19. výzva OPŽP – prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), podpora 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.

Dne 03.06.2013 byl projekt ze strany poskytovatele dotace finančně ukončen.

Celkové výdaje na projekt:                                                              23,3 mil. Kč vč. DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (hradilo město):           4,2 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu:                                              19,1 mil. Kč
z toho: - podpora z EU – Fond soudržnosti                                16,3 mil. Kč
               - dotace SFŽP                                                                             0,9 mil. Kč 
- vlastní podíl města Sokolov                                                             1,9 mil. Kč

MÍSTO STAVBY 

Sokolov, areál technických služeb města Sokolov - SOTES Sokolov, spol. s r.o., Chebská ul. 1939, Sokolov

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu bylo přesunutí stávajícího komplexu sběrného dvora, který byl umístěn před areálem technických služeb – SOTES Sokolov spol. s r.o., dovnitř areálu. Jednalo se o výstavbu nového zázemí pro sběrný dvůr, a pořízení zařízení a technického vybavení do sběrného dvora – kontejnery a nádoby na odpad.

Stavební projekt počítal s rozsahem těchto prací:

 • Příprava staveniště a bourací práce
 • Kancelář obsluhy (provozní místnost, WC)
 • Automobilová váha
 • Sklady -    Sklad elektroodpadu

                                   Přístřešek nebezpečných látek
                                   Přístřešek pro kontejnery
                                   Sklad materiálu

 • Vodovod
  • Kanalizace dešťová, kanalizace splašková
  • Rozvody NN, slaboproudu a osvětlení
  • Plynovod
  • Komunikace a zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy a oplocení

Dodávka vybavení do sběrného dvora:

 • Kontejnery pro skladování
 • Nádrž a zařízení na sběr oleje
 • Nádoby na nebezpečný odpad

V období od března 2012 do října 2012 byly postupně v areálu technických služeb města Sokolov - SOTES Sokolov, spol. s r.o., zbourány stávající halové objekty a přístřešky a namísto nich následně vybudováno nové zázemí pro sběrný dvůr – přístřešky a sklady na nebezpečné odpady a kontejnery, sklad materiálu, zázemí pro obsluhu sběrného dvora. Nově vybudované objekty a plochy byly napojeny na nové inženýrské sítě - dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN a slaboproudu, venkovní osvětlení. Následně byly upraveny veškeré stavbou dotčené zpevněné plochy a komunikace a areál byl samostatně oplocen. Do prostoru nového sběrného dvora byla přemístěna repasovaná mostní váha a sběrný dvůr byl vybaven novým zařízením – kontejnery a nádoby na odpad.

REALIZACE STAVBY

Výkon TDI na stavbu zajišťoval, na základě uzavřené mandátní smlouvy ze dne 27.07.2011, Milan Gaži – Konsorcium INVENCE, Sokolov.

Dodavatelem vybavení a zařízení pro provoz sběrného dvora – kontejnery na odpad, nádoby na nebezpečný odpad, vapka, byla, na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 13.02.2012, společnost MEVATEC s.r.o., Roudnice n/Labem.

Zhotovitelem stavby byla, na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 08.03.2012, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby Sokolov. Stavební práce byly zahájeny 09.03.2012.

Doba výstavby:          03/2012 – 10/2012

Výstavba probíhala za plného provozu celého areálu tak, aby provozovatel areálu – SOTES  Sokolov, spol. s r.o., mohl poskytovat smluvní plnění bez omezení.

Postup prací probíhal v souladu s HMG stavby a v souladu se smlouvou o dílo. Byla prováděna průběžná kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a vedením stavebního deníku.

Vodohospodářské objekty byly odevzdány a převzaty dne 16.10.2012 a dne 24.10.2012 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním těchto objektů. Dne 24.10.2012 bylo dodáno zařízení pro provoz sběrného dvora – kontejnery a nádoby na odpad, vše v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Ostatní stavební objekty byly odevzdány a převzaty dne 31.10.2012 a dne 15.11.2012 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním těchto stavebních objektů.

Dne 31.10.2012 byl Krajským úřadem Karlovarského kraje udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadu společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o., jejímž prostřednictvím město sběrný dvůr provozuje.

Dne 16.11.2012 byly zhotovitelem stavby odstraněny veškeré vady a nedodělky z přejímacího řízení.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění až o 615,78 t/rok. Současně došlo k navýšení celkové plochy sběrného dvora až o 3 257,3 m2.

Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let od ukončení realizace projektu, tj. do 31.01.2018.

FOTODOKUMENTACE

Sběrný dvůr-letecky