česky Deutsch English

Revitalizace areálu bývalého depa v ulici Nádražní, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Areál bývalého železničního depa je již delší dobu opuštěný a nevyužívaný. Celé území je zarostlé náletem a s ohledem na množství zemních propadlin i nebezpečné. Zchátralé objekty se v minulosti staly terčem hledačů kovu, a staly se tak i nebezpečnými. Takto staticky narušené objekty byly cílem bezdomovců, kteří v objektech přebývali. U většiny objektů došlo v posledních cca 3 letech k propadu střechy do základové konstrukce. Zbývající část tvoří 4 malé zachovalé objekty a 2 torza budov. Celý areál je zajištěn závorou a zbytky objektů jsou ohraničeny bezpečnostními páskami.

V rámci regenerace dojde nejprve k odstranění/demolici stávajících zbytků objektů na území brownfieldu. U objektů určených k  demolici je předpokládáno i odstranění ekologické zátěže. Následně bude v území areálu vybudována nová dopravní a technická infrastruktura. Území bude doplněno potřebnou zelení a sadovými úpravami.

Území areálu bude rozděleno do 4 rozvojových ploch, realizovaných v rámci jednotlivých etap:

  • Rozvojová plocha I. (etapa I.) – 2 762.565 m2   -    Parkoviště pro osobní automobily

Situační výkres rozvojové plochy I. je uveden pod tímto odkazem:

Parkoviště v ulici Nádražní

  • Rozvojová plocha II. (etapa II.) – 8 060.824 m2  -   Parkoviště pro nákladní automobily a autobusovou dopravu

Rozvojová plocha - Depo

Koordinační situace

  • Rozvojová plocha III. (etapa III.) – 28 219.524 m2   -   Průmyslová zóna určená pro následnou výstavbu několika hal (jednotlivé plochy budou poskytnuty dalším investorům na základě pronájmu/koupě vymezené plochy)

Rozvojová plocha - Depo

Koordinační situace​​​​​​​

  • Rozvojová plocha IV. (etapa IV.) – 7 491.498 m2   -  Skladovací zóna

Celková plocha: 46 534,411 m2

Zájmové území - Depo

Realizace Rozvojové plochy III. počítá s výstavbou jedné haly, určené pro provoz příspěvkové organizace města (Sokolovská chráněná s.r.o.).

V současné době má město Sokolov projektově připraveny demolice/odstranění stávajících zbytků objektů a výstavbu Rozvojové plochy I. (včetně vydaných stavebních povolení).

V případě Rozvojových ploch II. a III. probíhá zpracování projektových dokumentací. Rozvojová plocha II. by měla být projektově připravena do 12/2022, Rozvojová plocha III. pak cca do 6/2023.

Projektová příprava k Rozvojové ploše IV. bude zahájena.

FINANCOVÁNÍ:

Odhadované náklady akce: 175 346 163 Kč včetně DPH

Město Sokolov hodlá na revitalizaci železničního depa žádat o finanční dotaci z programu určeného na regeneraci brownfieldů.

Město Sokolov podalo v 6/2022 předběžnou žádost do programu Smart Parks for the Future. Program č. 122D20  Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci. Žádost byla v 09/2022 schválena a datem podání žádosti se stávají náklady vydané na realizaci etapy III. zpětně uznatelné.

Území železničního depa bylo zahrnuto do Národní databáze brownfieldů: https://brownfieldy.czechinvest.org/aplikace/bf-public-x.nsf/bfs.xsp?Region=7

FOTODOKUMENTACE:

Stav v roce 2018

Depo