česky Deutsch English

Revitalizace Antonínských mostů Sokolov přes řeku Ohři

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 11.11.2021 - 01.09.2022

POPIS PROJEKTU:

Antonínské mosty jsou spojnicí mezi cyklostezkou a jezerem Medard. V roce 2017 byl opraven první z dvojice mostů, a to most přes železniční dráhu. Mostní konstrukce přes řeku Ohři byla určena pro převedení důlní dráhy. Konstrukce byla ve špatném technickém stavu, který se především kvůli zatékání do nosné konstrukce průběžně zhoršoval. Projekt řešil opravu tohoto stavu částečným odbouráním částí stávající nosné konstrukce a zhlaví pilířů. Jedná se o opravu stávající mostní konstrukce, která neumožňuje rozsáhlejší úpravy na spodní stavbě a na předmostích. Zůstává zachován stávající charakter převáděné komunikace, na mostě byla komunikace provedena jako zpevněná (asfaltová). V rámci opravy byly provedeny všechny dostupné úpravy pro zajištění bezpečnosti na mostě. Zároveň byla opravena spojovací komunikace mezi oběma mosty. Předpokládaná doba trvání stavby byla od 03/2022 do 09/2022.

Citace z Technické zprávy:

„Ze stávajícího mostu bude odstraněn svršek a odbourány části nosné konstrukce, které jsou nejvíce narušeny – jedná se zejména o velmi narušené římsy. Rovněž budou odbourány stávající části pilířů, které na bocích obepínají nosnou konstrukci a končící až pod římsou, stejně jako zhlaví křídel opěr do projektovaných úrovní. Dle zkušenosti z realizace mostu přes trať (SO 201), je navrženo dvojúrovňové odbourání křídel pro lepší osazení lícových prefabrikátů říms. Odstraněno bude kompletně příslušenství mostu, zejména silně zkorodované zábradlí, brány trakčních stožárů 2 ks na mostě přes Ohři, 1 ks před mostem nad silnicí a tratí ( SO 201). V rozsahu nutném pro provedení rekonstrukce mostu a úpravu nivelety vozovky bude odbouráno stávající vozovkové souvrství (hlinitoštěrková komunikace či lomová výsivka). Cílem opravy je zamezit dalšímu chátrání nosné konstrukce i spodní stavby.“

Základní údaje:

Délka mostu:    105,72 m

Šířka mostu:     8,81 m

ZHOTOVITEL STAVBY: 

Metrostav a.s., vybrán na základě zadávacího řízení: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00016128

FINANCOVÁNÍ:           

Celkové náklady: 24 973 584,24 Kč vč. DPH

Stavební práce jsou financovány ze státního rozpočtu České republiky v rámci projektu „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“.

FOTO/DOKUMENTACE:

Stav před realizací:

před realizací 2

před realizací 1

Stav po realizaci:

Antonínské mosty

Antonínské mosty

Antonínské mosty

Antonínské mosty