česky Deutsch English

Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka

logo OPZP

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.11.2013 - 30.09.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/11.11934

Projekt byl financován ze zdrojů EU z ERDF v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 3 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 2,1 mil. Kč (z toho 75 % dotace)

Místo stavby

Sokolov, p.p.č. 1085/1, 1085/12, 1090, 1122, 1091.

Popis stavby

Stav zeleně, tj. trávníků, stromů, keřů, v oblasti ul. Karla Čapka byl ve velmi nevyhovujícím stavu. Svědčily o tom i časté žádosti obyvatel o řešení stavu zeleně v této ulici, kde se neustále řešily jednotlivé stromy či jednotlivé části území. Město Sokolov se proto rozhodlo ke komplexnímu vyřešení problému se stavem zeleně v ulici Karla Čapka a nechalo zpracovat projekt „Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka“. Projekt řešil území o rozloze cca 2 ha. Byla provedena inventarizace dřevin. V oblasti K. Čapka rostlo 184 ks stromů + 5 skupinek stromů. Bylo zjištěno, že zde roste mnoho přestárlých, neperspektivních jedinců nebo jedinců, kde byl proveden necitlivý zmlazovací řez. Stromy byly špatně vysazené, v těsné blízkosti domů a z toho důvodu docházelo ke stížnostem obyvatel a žádostem o radikální řešení. Ke kácení bylo v rámci projektu navrženo 53 stromů. Vykácené dřeviny byly nahrazeny novou výsadbou, která je již koncepční a bere ohled na obyvatele, kteří zde žijí. V rámci projektu bylo vysazeno 62 ks nových stromů a 1272 ks keřů. Travní porosty byly ve velice neuspokojivém stavu. Byly zde výšlapy, porost byl nesourodý, zaplevelený a zamechovaný. Byly zde terénní nerovnosti. Projekt navrhoval kompletní obnovu travních ploch. U několika domů byly založeny rozličné záhonové výsadby bez koncepce, neodborně založeny, působily vcelku rozpačitým dojmem. Projekt řešil založení nových záhonů s keři (růže, skalník), které jsou mulčovány borkou a štěrkem k bezproblémové údržbě.

Plánovaný stav

Plánovaný stav regenerace zeleně v ulici K. Čapka (1494 kB, pdf)