česky Deutsch English

Odbahnění rybníků a úprava břehů

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 16.04.2009 - 27.10.2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.4.00/08.01845

Stavba „Odbahnění rybníků a úprava břehů“ byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

Odbahnění rybníků a úprava břehůOdbahnění rybníků a úprava břehůOdbahnění rybníků a úprava břehůOdbahnění rybníků a úprava břehů

Investorem stavby bylo Město Sokolov, odbor rozvoje města, výkon technického dozoru stavebníka prováděla na základě Mandátní smlouvy akciová společnost HOBART water management a.s.

Zhotovitelem stavby byla na základě Smlouvy o dílo č. 3259 PE-REZA, spol. s.r.o.

Stavba byla prováděna podle prováděcí projektové dokumentace, zpracované autorizovaným projektantem Ing. Janem Šintákem – I.P.R.E., č. projektu CZ.1.02/6.4.00/08.01845.

Popis stavby:

Stavba byla rozdělena na sedm stavebních objektů:

Dolní rybník:
SO 01-D         Odbahnění rybníka, vodotrysk
SO 02-D         Oprava odtokového koryta
SO 03-D         Oprava bezpečnostního přepadu a požeráku, jízek
SO 04-D         Potrubí pro napájení dolního parkového rybníka

Horní rybník:
SO 01-H         Odbahnění rybníka
SO 02-H         Oprava odběrného objektu a požeráku
SO 03-H         Zpevnění břehů rybníka

Stavba byla zahájena dne 16.4.09 předáním pracoviště Dolního zámeckého rybníka Českému rybářskému svazu, který dne 19.4. zahájil vypouštění Dolního rybníka.

Ve dnech 25.-26.4.09  zajistil ČRS provedení odlovu, evidence a transferu živočichů z Dolního rybníka.

Dne 30.4.2009 bylo provedeno předání staveniště na část stavby Dolní rybník zhotoviteli. Po vypuštění Dolního rybníka a vyschnutí dna bylo 21.5.2009 zajištěno zaměření nánosu. Podle harmonogramu prací byly v období od května do září 2009 provedeny tyto práce:

přesun nánosů ze dna na hromady, rozebrání objektu vodotrysku a jeho přívodního potrubí, vybudování provizorní komunikace, vyčištění dna odtokového kanálu, vyčištění a vyspárování spár zdiva odtokového kanálu, vybourání a vybetonování koruny zdí odtokového kanálu (změna proti projektu, kde bylo uvažováno s prefabrikovanými deskami), rozebrání zdiva a oprava požeráku na konci pravé zdi odtokového kanálu, rozebrání a oprava zdiva bezpečnostního přelivu odtokového kanálu, odvoz nánosů ze dna z meziskládky v Dolním rybníce (5.8.2009 zaměření dna po odbahnění – 898 m3 nánosu), oprava jízku v Japonské zahradě u nátoku do Dolního rybníka, uložení potrubí vodotrysku, osazení tabulek výšek provozní a maximální hladiny na levou zeď u bezpečnostního přepadu do odtokového kanálu, vybavení požeráku pozinkovanými drážkami, dlužemi a kovovým uzávěrem, vybudování přívodního potrubí z Horního rybníka do Japonské zahrady pro napouštění Dolního rybníka, instalace provizorního potrubí z Lobezského potoka do Japonské zahrady. Odstranění provizorní komunikace a úprava dotčených pozemků.

Po kontrole dokončených prací v Dolním rybníce, za účasti zástupce Státního fondu ŽP, která se konala 8.9.2009, bylo zahájeno pomalé napouštění Dolního rybníka pomocí provizorního potrubí.

Dne 22.9.2009 bylo zahájeno vypouštění Horního rybníka a odlov vodních živočichů. Práce na stavbě byly v zimním období přerušeny v souladu s harmonogramem prací.

Od začátku měsíce dubna 2010 až do 30.6.2010 byly prováděny práce v Horním rybníce:

přemístění nánosů ze dna Horního rybníka na meziskládku na dně rybníka, vybudování provizorní komunikace a sjezdu do rybníka, rozebrání poškozeného opevnění břehů a vybudování nového opevnění břehů z lomového kamene na sucho (bez spárování - požadavek zajištění úkrytů pro vodní živočichy), odvoz nánosů z meziskládky na dně rybníka (796 m3 - dle zaměření před zahájením přesunu nánosu na meziskládku a po odvozu materiálu a urovnání dna), vybourání poškozeného napájecího objektu pro Dolní rybník a jeho nahrazení prefabrikovaným požerákem, vyčištění a oprava stávajícího požeráku pro vypouštění vody z Horního rybníka do Lobezského potoka, vybavení požeráků česlemi, dlužemi, kovovými prvky podle projektové dokumentace (ve výpustním objektu nebyly drážky z důvodu malého rozměru opancéřovány). Likvidace provizorní komunikace a úprava dotčených pozemků ohumusováním a osetím, osazení tabulek výšek provozní a maximální hladiny v Horním rybníce (na požerák) a tabulky výšky hladiny pro dodržení sanačního průtoku v Lobezském potoce u odběrného objektu pro napájení rybníků nad jezem.

Práce na odstranění nánosů a úpravě břehů byly podle projektové dokumentace dokončeny dne 30.6.2010.

V průběhu provádění prací a po vypuštění rybníků byla konstatována potřeba provedení oprav břehového opevnění u obou rybníků ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci stavby. Vypuštění rybníka bylo zároveň využito k instalaci nového objektu vodotrysku. Tyto práce byly provedeny jako samostatná stavba a jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení stavby s výrazným barevným odlišením.

27.9.2010 bylo zahájeno předání dokončené stavby. 5.10.2010 bylo ukončeno předání stavby.

27.10 2010 byla provedena kolaudace stavby a stavba byla předána MO ČRS do užívání.

Práce na stavbě „Odbahnění rybníků a úprava břehů“ byly prováděny v souladu s projektovou dokumentací, harmonogramem prací a podmínkami danými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů, podmínkami uvedenými ve stavebním povolení vydaném Rozhodnutím Městského úřadu Sokolov č.j.: 39840/2007/ŽP/SCKI ze dne 24.1.2008. Plocha obou parkových rybníků zůstala zachována, jejich objem byl obnoven v souladu s projektem, což bylo potvrzeno zaměřením autorizovanou geodetickou kanceláří.

Práce byly průběžně kontrolovány. Postup prací byl zdokumentován fotodokumentací zhotovitele prací, TDI i investora stavby. Na stavbě proběhlo 16 kontrolních dnů, kterých se mimo zhotovitele, TDI a investora (MÚ-ORM) podle potřeby zúčastnili i zástupci MÚ-OŽP, MÚ-OSM, Povodí Ohře, MO ČRS, AOPK a CHKO. Zemní práce byly sledovány zástupcem Archeologického pracoviště.