česky Deutsch English

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 15.09.2021 - 12.04.2022

logo  MAS Sokolovsko

Registrační číslo projektu: 21/005/19210/341/078/001436

POPIS PROJEKTU: 

Město Sokolov se stalo úspěšným žadatelem o finanční prostředky na realizaci projektu „Mateřská škola Sokolov, Pionýru 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“ z výzvy Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOKOLOVSKO na období 2014 -2020. Dotace bude sloužit k vybudování tří nových herních zón v prostorách zahrady školky. V první herní zóně je plánováno vybudování šplhací herní sestavy pro balancování a lezení dětí. V rámci druhé zóny bude vybudován horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky kopírující dva stávající menší zatravněné pahorky. Vznikne tak plocha pro rozvoj pohybových schopností a dovedností. Poslední zóna bude koncipována jako relaxačně hudební. Celkem na zahradě přibyde 7 nových herních prvků.

ZHOTOVITEL: Gartensta Plus s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1981.html

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

Předpokládané náklady:      814.935,00 Kč vč. DPH
Dotace SZIF:                                651.948,00 Kč vč. DPH
Podíl města:                                 162.987,00 Kč vč. DPH

MŠ Pionýrů - plakát