česky Deutsch English

IS Husitská – Vítězná, III.etapa – ul. Roháčova

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Záměrem je rozparcelování pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o území v místě areálu bývalého železničního vojska vymezené ul. Vítězná, komunikací před budovou občanského vybavení čp. 2045 (Jakub Elexmayer), ul. Šlikova a zahradami stávající zástavby rodinných domu v ul. Luční. Stávající objekty bývalého železničního vojska byly v 08/2017 - 01/2018 odstraněny (včetně základů budov a podzemních sítí k nim) a terén byl vyrovnán.

Předpokládá se s vybudováním nové středové místní komunikace s obratištěm -  obytné zóny, napojující se pouze na komunikace v ul. Šlikova, v místě stávající křižovatky. Ulice Šlikova a Vítězná budou propojeny pouze chodníkem (s vyloučeným průjezdem vozidel), který umožní chodcům rychlejší přístup na sídliště Vítězná. Na komunikaci v ulici Vítězná bude připojena pouze parkovací plocha v počtu cca 10 stání pro osobní automobily.

Parcelace pozemků je, dle podmínek bezpodmínečného dodržení ochranného pásma parovodu, kabelu VN a sítě elektronických komunikací a možnosti napojení každé parcely, navržena na 11 parcel o velikosti cca 800 m2, pouze parcela č. 1 je menší o velikosti cca 758 m2, s budoucí možností napojení na stávající inženýrské sítě a napojením na komunikace pomocí samostatného či společného sjezdu. Podzemní sítě budou vybudovány v dopravním prostoru obytné zóny.

Zhotovitel stavby: bude vybrán na základě výběrového řízení

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Rozpočtové náklady stavby: budou doplněny po zpracování rozpočtu

Předpokládaný termín realizace stavby: rok 2019

FOTODOKUMENTACE

Situace rozparcelování  IS Husitská – Vítězná, III.etapa – ul. Roháčova