česky Deutsch English

IS Husitská – Vítězná, III.etapa – ul. Roháčova

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 30.09.2020

POPIS PROJEKTU

Záměrem je rozparcelování pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o území v místě areálu bývalého železničního vojska vymezené ul. Vítězná, komunikací před budovou občanského vybavení čp. 2045 (Jakub Elexmayer), ul. Šlikova a zahradami stávající zástavby rodinných domu v ul. Luční. Stávající objekty bývalého železničního vojska byly v 08/2017 - 01/2018 odstraněny (včetně základů budov a podzemních sítí k nim) a terén byl vyrovnán.

Předpokládá se s vybudováním nové středové místní komunikace s obratištěm -  obytné zóny, napojující se pouze na komunikace v ul. Šlikova, v místě stávající křižovatky. Ulice Šlikova a Vítězná budou propojeny pouze chodníkem (s vyloučeným průjezdem vozidel), který umožní chodcům rychlejší přístup na sídliště Vítězná. Na komunikaci v ulici Vítězná bude připojena pouze parkovací plocha v počtu cca 10 stání pro osobní automobily.

Parcelace pozemků je, dle podmínek bezpodmínečného dodržení ochranného pásma parovodu, kabelu VN a sítě elektronických komunikací a možnosti napojení každé parcely, navržena na 11 parcel o velikosti cca 800 m2, pouze parcela č. 1 je menší o velikosti cca 758 m2, s budoucí možností napojení na stávající inženýrské sítě a napojením na komunikace pomocí samostatného či společného sjezdu. Podzemní sítě budou vybudovány v dopravním prostoru obytné zóny.

Město Sokolov v rámci napojení na dopravní a technickou infrastrukturu požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím vyhlášené výzvy z programu „Podpora bydlení“ - podprogram „Technická infrastruktura“ o podporu na výstavbu pozemní komunikace, tj. komunikace k zainvestovaným stavebním pozemkům, které budou určeny pro následnou výstavbu rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný pozemek. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo žádost na celkem 10 zainvestovaných pozemků z celkového počtu 11 a to z důvodu, že jeden pozemek bude napojen na stávající komunikaci a nelze jej tak považovat za uznatelný.

Zhotovitel stavby: Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1802.html

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Cena dle smlouv o dílo: 7 903 329, 22,- Kč vč. DPH

Předpokládaný termín realizace stavby: 30.9.2020 - 24.9.2021

FOTODOKUMENTACE

Situace rozparcelování  IS Husitská – Vítězná, III.etapa – ul. Roháčova