česky Deutsch English

Dopravní terminál Sokolov

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 11.03.2011 - 04.08.2011

Místo stavby: Sokolov, ul. Nádražní

Popis stavby:

Dopravní terminál Sokolov je jedním ze tří nových dopravních terminálů na území Karlovarského kraje. Navazuje na již modernizovanou trať pro rychlostní železniční dopravu a nástupišť s podchodem.

Stavba samotná se skládala z výstavby vlastního autobusového nádraží namístě nevyužitých pozemků bývalých skladů ČD a nového zázemí pro provozovatele dopravního terminálu, z výstavby parkoviště pro osobní automobily naproti vlakovému nádraží, z úpravy příjezdové a odjezdové komunikace a chodníků v ulici Nádražní a z úpravy zeleně. Nedílnou součástí stavby byla rovněž demolice objektů bývalých skladů ČD, rekonstrukce a přeložky stávajících inženýrských sítí, nové odvodnění celého území.

Vybudováním nového dopravního terminálu došlo k vytvoření jednoho uceleného dopravního uzlu s umožněním zavedení centrálního odbavovacího systému a dopravní telematiky (jehož součástí jsou i informační panely) pro zprostředkování informací o možnostech dopravy pro jednotlivé cestující. Zároveň se výrazně zlepšil celkový stav tohoto území a došlo ke zvýšení kvality života v této oblasti.

Město Sokolov zajistilo zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a dále zajistilo vydání všech potřebných stavebních povolení a rozhodnutí. Práva a povinnosti z nich vyplývající byly převedeny smlouvou na Karlovarský kraj.

Hlavním nositelem celého projektu byl Karlovarský kraj, který byl příjemcem poskytnuté dotace z ROP NUTS II SEVEROZÁPAD a který prostřednictvím Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. zajišťoval veškerou realizaci projektu od zpracování žádosti o poskytnutí dotace přes výstavbu až po uvedení do provozu. Město Sokolov je partnerem tohoto projektu.

Po dobu realizace a udržitelnosti projektu má Karlovarský kraj od města vypůjčeny veškeré pozemky dotčené touto stavbou a budovu „Věže“. Vybudované dílo je po dobu udržitelnosti v majetku kraje. Po ukončení doby udržitelnosti bude předáno do vlastnictví města, nejdříve tedy 14.12.2016.

Více informací o celém projektu naleznete na stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/projektyKK/Stranky/Dop_term_Sokolov/dtsokolov.aspx

nebo na stránkách APDM, p.o.:
Sokolov - Dopravní terminály Karlovarského kraje - APDM

Zhotovitel:
Začátkem března 2010 byla mezi Karlovarským krajem a vybraným zhotovitelem stavby, sdružením bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOT s.r.o. a ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Dopravní terminál Sokolov, zastoupené společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., podepsána smlouva o dílo.

Technický dozor stavebníka zajišťovala společnost STAVING-INVEST s.r.o.

Doba výstavby: 11.03.2010 – 04.08.2011
Zkušební provoz: 08/2011
Termín uvedení do provozu: 09/2011

Financování:

Financováno Karlovarským krajem a městem Sokolov za pomoci prostředků z EU a státního rozpočtu ČR (rozpočet regionální rady) v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Více informací na: http://www.nuts2severozapad.cz a http://www.europa.cz.

Výdaje na projekt: 99 892 339,07 Kč vč. DPH
z toho:
- dotace z EU (85%) 84 301 304,99 Kč
- dotace z rozpočtu regionální rady (7,5%) 7 438 350,44 Kč
- Karlovarský kraj (2,5%) 2 968 189,20 Kč
- Město Sokolov (5%) 5 184 494,44 Kč

Dne 14.12.2011 přijal Karlovarský kraj na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace finanční prostředky od Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severozápad ve výši 91,7 mil Kč.

Fotografie před a po přestavbě:

Dopravní terminál SokolovDopravní terminál SokolovDopravní terminál SokolovDopravní terminál SokolovDopravní terminál Sokolov