česky Deutsch English

Informace o odboru

23.9.2014 (aktualizováno: 3.6.2019 11:22), Odbor rozvoje města
Náplň činnosti odboru rozvoje města

Odbor se zabývá všemi novými investičními záměry radnice a to přípravou projektů počínaje, přes výběr dodavatele až po realizaci a následnou kontrolu. Odbor zajišťuje propagaci rozvojových záměrů města, poskytuje informace potenciálním investorům a podnikatelům. Spolupracuje a organizačně zajišťuje zpracování a aktualizaci Strategického plánu udržitelného rozvoje města. Činnost odboru zajišťují dvě níže uvedená oddělení:

Oddělení přípravy a realizace staveb

 • Plánuje novou výstavbu v režii města Sokolova, včetně návrhů rozpočtů a zajištuje její realizaci.
 • Zabezpečuje činnost komise pro rozvoj a podnikání.
 • Spolupracuje na upřesňování informací pro potřeby ÚPD v souladu se změnami rozvojových podmínek a potřebami jednotlivých lokalit.
 • Projednává s investory účinky, potřeby a důsledky připravované stavby.
 • Spolupracuje s OBÚ při plánování, realizaci a likvidaci hlavních důlních děl, koordinuje tuto činnost se záměry města a s požadavky zlepšování životního prostředí.

Oddělení dotací a veřejných zakázek

 • Je garantem získávání dotací, finančních podpor a příspěvků pro všechny činnosti, jimiž se zabývá MěÚ a právnické osoby zřízené městem vyjma MDK.
 • Poskytuje metodickou pomoc v oblasti podávání informací o dotačních titulech na základě žádosti obce ze správního obvodu města jakožto obce s rozšířenou působností.
 • Zajišťuje práce spojené s přípravou žádostí o dotace v gesci odboru rozvoje města do jednotlivých dotačních titulů, jejich realizaci, průběžný a návazný monitoring po celou dobu udržitelnosti projektů.
 • Zajišťuje zadávací řízení na zadání veřejných zakázek malého rozsahu pro Městskou policii Sokolov, ostatní odbory MěÚ a městem zřízená školská zařízení.

Důležité kontakty
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru
katerina.klepackova@mu-sokolov.cz 354 228 340
606 071 417
Mgr. Jana Zdvořáková
vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek
jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz 354 228 325
Ing. Sandra Linhová
dotace a veřejné zakázky
sandra.linhova@mu-sokolov.cz 354 228 284
725 008 996
Bc. Soňa Bendová
dotace a veřejné zakázky
sona.bendova@mu-sokolov.cz

354 228 334

Bc. Helena Srbová
dotace a veřejné zakázky

helena.srbova@mu-sokolov.cz 354 228 353
Tomáš Randa
dotace a veřejné zakázky
tomas.randa@mu-sokolov.cz 354 228 264
602 569 745
Ing. Daniela Skoupá
stavební technik
daniela.skoupa@mu-sokolov.cz 354 228 229
724 704 074
Ing. Miroslav Mareš
stavební technik
miroslav.mares@mu-sokolov.cz 354 228 285
602 311 062
Bc. Jan Procházka
stavební technik
jan.prochazka@mu-sokolov.cz 354 228 352
725 009 040
Luboš Pravec
stavební technik
lubos.pravec@mu-sokolov.cz 354 228 313
725 009 037
Josef Pudivítr
stavební technik
josef.pudivitr@mu-sokolov.cz 354 228 269
Jan Oršula
stavební technik
jan.orsula@mu-sokolov.cz 354 228 281
725 257 313
Doručovací adresa

Odbor rozvoje města
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podrobné znění úkolů plněných odborem
Oddělení dotací a veřejných zakázek
 1. Je garantem získávání dotací, finančních podpor a příspěvků pro všechny činnosti, jimiž se zabývá MěÚ a právnické osoby zřízené městem vyjma MDK. O vypsaných podporách neprodleně informuje příslušného vedoucího odboru nebo právnickou osobu zřízenou městem. Napomáhá MěÚ a právnickým osobám zřízeným městem při zpracování žádostí, případně navrhuje vypracování žádosti odborným dodavatelem.
 2. Zajišťuje práce spojené s přípravou žádostí o dotace do jednotlivých dotačních titulů, jejich realizaci, průběžný a návazný monitoring po celou dobu udržitelnosti projektů.
 3. Plní úkoly spojené s agendou Programu obnovy venkova a poskytuje metodickou pomoc.
 4. Zajišťuje zadávací řízení na zadání veřejných zakázek malého rozsahu pro Městkou policii Sokolov, ostatní odbory MěÚ a městem zřízená školská zařízení.
 5. Monitoruje naplňování Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPURM) města vč. aktualizace Akčního plánu.
 6. Zajišťuje správu a podporu všem uživatelům systému EZAK.
Oddělení přípravy a realizace staveb
 1. Plánuje novou výstavbu v režii města, včetně návrhů rozpočtů a zajištuje její realizaci.
Na úseku územního plánování:
 1. Odpovídá za soustavné doplňování a upřesňování informací pro potřeby ÚPD v souladu se změnami rozvojových podmínek a potřebami jednotlivých lokalit.
 2. Uplatňuje nároky na kvalitní projektové a architektonické řešení výstavby na katastru města.
 3. Projednává s investory účinky, potřeby a důsledky připravované stavby.
Na úseku báňském a geologickém:
 1. Spolupracuje s OBÚ při plánování, realizaci a likvidaci hlavních důlních děl, koordinuje tuto činnost se záměry města a s požadavky zlepšování životního prostředí.
 2. Stanovuje podmínky a rozhoduje o činnostech, které uvádějí dotčené pozemky a stavby do původního stavu.
 3. Spolupracuje s OBÚ při stanovování a změnách dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území.
Na úseku stavebních oprav a údržby majetku:
 1. Podílí se na plánování a přípravě rozpočtu na údržbu a opravy.
 2. Zajišťuje investiční činnost a opravy na spravovaném majetku.
 3. U příspěvkových organizací zřízených městem zajišťuje v rámci svého rozpočtu investiční akce a opravy charakteru technického zhodnocení nemovitosti.
 4. Podává žádosti související s přípravou a realizací stavebních akcí, ze kterých nevyplývá finanční plnění, u příslušných orgánů (např. odbor stavebního úřadu a územního plánu, odbor životního prostředí, odbor dopravy, Hasičský záchranný sbor ČR, Krajská hygienická stanice, Policie ČR aj.).
Ostatní úkoly:
 1. Rozhoduje o uplatnění námitek v územním řízení k ochraně zájmů města a zájmů občanů města podle § 89 odst. 4 stavebního zákona.
 2. Připravuje ZM návrhy názvů částí obce, ulic a dalších veřejných prostranství a RM návrhy názvů významných staveb apod.
 3. Zabezpečuje činnost komise rozvoje a podnikání.
 4. Vytváří podmínky, kterými se město stane přitažlivým pro investory a podnikatele.
 5. Podporuje rozvoj podnikatelské činnosti a výstavby ve městě.
 6. Zapisuje do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) identifikační údaje nových stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (definiční bod stavebního objektu, typ stavebního objektu, způsob jeho využití, adresní místo a jeho technickoekonomické atributy).
 7. Postupně v RÚIAN řeší a opravuje rozdílové sestavy.

-----------------------------------------------------------

Environmentální téma:

Proč jezdit na kole (163 kB, pdf)

Proč třídit odpad (403 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)